Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim ułatwia dostęp do szeroko rozumianej kultury. Jego działalność nie ogranicza się do animowania lokalnego życia społecznego, ani dbania o edukację artystyczną dzieci i młodzieży. MOK to również rozmaite imprezy cykliczne, pojedyncze inicjatywy, ogólnopolskie projekty, patrzenie, szukanie, proponowanie i prezentowanie mieszkańcom Miasteczka ciekawych alternatyw na spędzenie wolnego czasu.

Ośrodek wspiera miejscowe ruchy amatorskie, kultywuje tradycje związane z regionem, folklorem, a także zaprasza muzyków, twórców filmowych, kabarety, pisarzy oraz artystów sztuk wizualnych.

Do wydarzeń cyklicznych organizowanych przez MOK należą:

  • Koncert Karnawałowy
  • Topienie Marzanny
  • Dni Miasteczka Śląskiego 
  • Lato w Rubinie
  • Festiwal Big Bandów i Orkiestr
  • Festiwal Muzyczny im. ks. T. Christopha 
  • Jarmark Adwentowy


Inne inicjatywy to m.in. Polska Światłoczuła - ogólnopolski projekt popularyzujący poprzez projekcje i spotkania z twórcami polską kinematografię w miejscowościach pozbawionych stałego kina.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim gościli już m.in.: Mela Koteluk, Marek Napiórkowski, Jan "Ptaszyn" Wróblewski, Wojciech Mazolewski, Miuosh, Czesław Mozil, Kortez, Mikromusic, Pokahontaz, Piotr Bałtroczyk, Cezary Pazura, reżyser Jacek Petrycki, zespół Babu Król, aktor Eryk Lubos, Michał Grzesiek, reżyser Dorota Kędzierzawska, Kabaret pod Wyrwigroszem, aktorka Julia Kijowska, reżyser Marcin Krzyształowicz, Kabaret Młodych Panów, aktor Krzysztof Skonieczny.

 

MOK współpracuje/współpracował z: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Regionalny Ośrodek Kultury Katowice, Regionalny Ośrodek Kultury Częstochowa, Węgiel Boom, Polska Światłoczuła, Instytucja Filmowa Silesia Film, Filmoteka Narodowa, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", Ambasada Szwecji w Warszawie, Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika.

 

Ośrodek nieustannie wzbogaca ofertę z którą stara się docierać do odbiorców o różnych upodobaniach i zainteresowaniach.  

 

Innymi słowy:
MOK (się) zmienia!DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

W przypadku strony internetowej Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

 

Data publikacji strony internetowej: 2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012 r.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie posiada audiodeskrypcji

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Dittrich, administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 288 88 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:


siedziba: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie
 

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ulicy Srebrnej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych (platforma przyschodowa).

 

Biuro znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia.

 

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego.

 

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim nie ma pętli indukcyjnych.

 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aktualnie trwają prace nad nową stroną internetową jeszcze lepiej spełniającą kryteria dostępności cyfrowej.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

wróć na górę