UCHWAŁA NR XXIV/197/16

RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

 

Z dnia 22 grudnia 2016 r.

 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 446.) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012 r., poz. 406, zm. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020), na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Miasteczku Śląskim uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Nadać statut Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Traci moc Uchwała Nr XXII/182/16z dnia 28 października 2016 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 4.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

STATUT  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  MIASTECZKU  ŚLĄSKIM

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania i siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim

 

§ 1

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, zwany dalej MOK, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 337,1505), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 195), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2016, poz. 615), Uchwały nr XVIII/133/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury i niniejszego statutu.

 

§ 2

 1. Główna siedziba MOK-u mieści się w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.
 2. MOK prowadzi swoją stałą działalność w Głównej siedzibie MOK-u oraz w Filii w Żyglinie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Śląska 44, Miasteczko Śląskie-Żyglin.
 3. MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Miasteczko Śląskie. MOK może również działać poza terenem Gminy Miasteczko Śląskie.

 

§ 3

 1. Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim jest Gmina Miasteczko Śląskie.
 2. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasteczko Śląskie pod nr 3/1996.
 3. Instytucja może posługiwać się skróconą nazwą MOK.
 4. MOK posługuje się własną identyfikacją wizualną, której podstawowym elementem jest logotyp.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania MOK

 

§ 4

 1. Podstawowym celem MOK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i rekreacyjnej
 2. Podstawowymi zadaniami MOK są:
  1. Podtrzymywanie tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej,
  2. Budowanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej,
  3. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych.
 3. Zadania statutowe MOK realizuje poprzez:
  1. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, środowiskami naukowymi i artystycznymi, organami administracji państwowej, nieformalnymi grupami amatorskimi i innymi podmiotami
  2. Wspieranie działalności grup muzycznych o długoletniej tradycji, jak Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskiej, Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek, Chór Męski „Piast”, Chór Mieszany Sienkiewicz, Zespół Folklorystyczny „Brynica”
  3. Projekty kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne (m.in. organizacja koncertów, wystaw plastycznych i fotograficznych, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych, imprez krajoznawczo-turystycznych)
  4. Edukację kulturalną (w tym także m.in. organizację szkoleń, seminariów, konferencji i konkursów)
  5. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz zadań w zakresie informacji i promocji
  6. Miejski Ośrodek Kultury w ramach swojej działalności statutowej może współorganizować imprezy kulturalne. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych może opierać się na sfinansowaniu i zabezpieczeniu finansowym przedsięwzięcia przez jedną stronę, podczas gdy druga zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcie lub organizacji pojedynczego przedsięwzięcia albo projektu składającego się z większej liczby przedsięwzięć.
 4. Zadania statutowe MOK realizuje samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

 

 

§ 5

 1. MOK może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, realizować dodatkowe zadania.
 2. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim prowadzi działalność gospodarczą obejmującą najem i dzierżawę składników majątkowych, sprzedaż składników majątku ruchomego, sprzedaż biletów, prowadzenie odpłatnych zajęć oraz usługi reklamowe i promocyjne.
 3. Cały dochód z prowadzonej przez MOK działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową. 

 

Rozdział 3

Organizacja Ośrodka i jego organy 

§ 6

 1. Działalnością MOK kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
 2. Dyrektor zarządza MOK i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 7

 1. Przy MOK działa Rada Programowa zwana dalej „Radą”.
 2. Rada jest organem doradczym Dyrektora.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor, który kieruje jej pracą.
 4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
 5. Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania Rady oraz zasady zwoływania posiedzeń Rady określa Regulamin Organizacyjny MOK.

 

Rozdział 4

Gospodarka finansowa 

 

§ 8

1. Nadzór w zakresie organizacji i funkcjonowania MOK sprawuje Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.

2. Sprawozdanie finansowe MOK zatwierdza Rada Miejska uchwałą.

 

 § 9

 

1. Przychodami MOK są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

 

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 10

 1. Statut MOK nadaje Rada Miejska w Miasteczku Śląskim.
 2. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

wróć na górę