Facebook

Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych

 
 
 
1. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim w ramach swojej działalności statutowej współorganizuje przedsięwzięcia kulturalne.
 
2. Współorganizacja dotyczy głównie pojedynczych przedsięwzięć kulturalnych:  koncertów, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych, zabaw tanecznych, zawodów, wieczorków poetyckich, wystaw, warsztatów, warsztatów połączonych z występem artystycznym, wyjazdów rekreacyjnych, wyjazdów połączonych z występem artystycznym, konkursów, happeningów, etc.
Współorganizacja nie obejmuje imprez masowych.
 
3. Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych opiera się na:
a) sfinansowaniu przedsięwzięcia przez jedną stronę, podczas gdy druga zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcie,
b)  udziale obydwu stron w kosztach i obowiązkach organizacyjnych.
 
4. W ramach współorganizacji nie można dokonywać zakupu sprzętu oraz wyposażenia.
 
5. Współorganizacja może dotyczyć jednej imprezy albo projektu składającego się z większej liczby przedsięwzięć, które muszą jednak zostać zrealizowane nie później niż do końca grudnia 2021 roku.
 
6. Zakres zadań każdej ze stron określa się we wniosku, który składany jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie) do dnia 10 września 2020 roku.
 
7. W przypadku, jeśli ceny towaru/usługi ulegną zmianie od momentu w którym został złożony wniosek wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia aktualizacji wniosku z poprawioną ceną towaru/usługi przed realizacją przedsięwzięcia kulturalnego.
 
8. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są m.in. organizacje pozarządowe z terenu Gminy Miasteczko Śląskie, chóry, orkiestry i zespoły działające pod patronatem MOK-u, a także inne podmioty, jednostki i zespoły z terenu Gminy Miasteczko Śląskie chcące organizować przedsięwzięcia kulturalne.
O współorganizację nie mogą ubiegać się podmioty komercyjne, partie polityczne, firmy prywatne oraz osoby fizyczne.
 
9. Wnioski, które zostaną złożone po terminie wskazanym w punkcie 6. nie będą rozpatrywane.
 
10. Decyzję o współorganizacji przedsięwzięcia podejmuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim do dnia 15 stycznia 2020 roku na podstawie dotacji otrzymanej od Organizatora. Decyzja jest ostateczna. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.
 
11. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o współorganizacji przedsięwzięcia lub jej odmowie pisemnie najpóźniej do 14 dni od momentu podjęcia decyzji przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
 
12. Liczba decyzji o współorganizacji oraz zaangażowaniu finansowym MOK-u zależy od wysokości dotacji przekazanej od Organizatora oraz wielkości zarezerwowanych środków na ten cel w planie finansowym MOK-u. Środki, które nie zostaną rozdysponowane zostaną wykorzystanie w działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
 
13. Wzór formularza wniosku stanowi Załącznik nr 1 Regulaminu.
 
14. Na ocenę wniosku wpływają:
a) terminowość złożenia wniosku
b) oddźwięk społeczny zadania
c) uzasadnienie merytoryczne zadania
d) terminowość złożenia sprawozdań z realizacji poprzednich zadań
e) finansowy wkład własny
f) zaangażowanie wnioskodawcy w realizację poprzednich zadań
g) ilość uczestników poprzednich inicjatyw wnioskodawcy
 
15. Wnioskodawca we wniosku określa wartość przedsięwzięcia uwzględniając podatek od towarów i usług (VAT).
 
16. Przyznana wysokość zaangażowania finansowego MOK-u może różnić się od oczekiwanej przez wnioskodawcę.
 
17. Jeden wniosek może dotyczyć tylko jednego zadania.
 
18. Wnioskodawca może złożyć dowolną liczbę wniosków.
 
19. W przypadku wydarzeń cyklicznych decyzja o współorganizacji przyznawana jest tylko na jedną edycję.
 
20. Finansowanie opiera się na opłaceniu faktury bądź innego dokumentu sprzedaży towaru/usługi wystawionego na Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim (wyłącznie w uzgodnieniu i za zgodą Dyrektora MOK) i przekazanego przez wnioskodawcę najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu płatności. Dokument musi zostać dostarczony do księgowości MOK-u i powinien zostać opisany na zewnętrznej stronie w prawym górnym rogu wg następującego wzoru:
Dotyczy  współorganizacji przedsięwzięcia kulturalnego o nazwie …………………….………………………………………..(podajemy nazwę zamieszczoną we wniosku), zrealizowanego w dniu ………………………………..………………………… (podajemy dokładną datę wydarzenia).
Podpis………………………………………………………………………… (podpisuje się przedstawiciel organizacji/zespołu wskazany we wniosku jako osoba reprezentująca).
 
21. W kosztorysie wnioskodawca uwzględnia wszystkie wydatki niezbędne do realizacji zadania na które składany jest wniosek. MOK nie będzie pokrywał wydatków, które wcześniej nie zostały przedstawione we wniosku.
 
22. MOK pokrywa całkowity koszt towaru/usługi. Nie ma możliwości współdzielenia całkowitego wydatku przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim oraz wnioskodawcę.
 
23. Wnioskodawca przedsięwzięcia jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich materiałach promocyjnych przedsięwzięcia logotypu Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oraz logotypu Gminy Miasteczko Śląskie jako organizatorów/współorganizatorów. Grafiki w odpowiedniej jakości dostępne są w biurze MOK-u (promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl) - zabrania się publikowania logotypu/herbu niskiej jakości ściągniętych z Internetu.
 
24. W przypadku wyjazdów rekreacyjnych oraz wyjazdów połączonych z występem artystycznym udział Miejskiego Ośrodka Kultury może ograniczyć się do wsparcia finansowego. Pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wydarzeń i wyjazdów, w przypadku ograniczenia udziału MOK-u do wsparcia finansowego, ponosi wnioskodawca.
 
25. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim nie ponosi odpowiedzialności za realizację przedsięwzięcia, jeśli jego zaangażowanie ogranicza się do udziału finansowego w wydarzeniu. Jeśli przedsięwzięcie nie zostanie zrealizowane zabezpieczone środki zostaną wykorzystanie w działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
 
26. Organizator zobowiązany jest do przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim sprawozdania z wykonania zadania w 14 dni po zakończeniu jego realizacji. Wzór formularza stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu. Brak sprawozdania w wyznaczonym terminie powoduje cofnięcie decyzji o współorganizacji kolejnych zadań.
 
27. Organizator zobowiązany jest do przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Miasteczku Śląskim dokumentacji fotograficznej potwierdzającej ilość uczestników oraz odbycie się przedsięwzięcia w formie elektronicznej na adres MOK-u: administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl.
 
28. Przed złożeniem wniosku o finansowanie Wnioskodawca zobowiązany jest do realizacji wstępnego rozpoznania cenowego, co pozwoli określić realną wysokość wydatków związanych z zadaniem, którego dotyczy wniosek. Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzone rozpoznanie powinna być dołączona do wniosku.
 
29. Formularz wniosku oraz wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia są dostępne w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 32 288-88-70, 604-200-739, administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl).