Facebook

Regulamin konkursu "Zimbabwe i Malawi są OK?"

13 lipca 2020, dodane przez: Dyrektor MOK Regulamin konkursu "Zimbabwe i Malawi są OK?"
grafika do wpisu: Regulamin konkursu "Zimbabwe i Malawi są OK?"

Przedmiot konkursu:
Konkurs „Zimbabwe i Malawi są OK?”
Regulamin:
1. Konkurs organizowany jest on-line na facebook’owym profilu MOK-u
2. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne
3. Konkurs kierowany jest do mieszkańców, jak również osób spoza Gminy Miasteczko Śląskie bez ograniczeń wiekowych
4. Wygrywa jedna osoba, która jako pierwsza prześle w wiadomości prywatnej skierowanej do Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim na facebook’owym profilu MOK-u prawidłowe rozwiązanie krzyżówki konkursowej.
5. Odpowiedzi zamieszczane pod postem ogłaszającym konkurs nie będą brane pod uwagę – liczy się wyłącznie odpowiedź przesłana w wiadomości (patrz pkt. 4 niniejszego Ragulaminu). 
6. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć mailowo lub pocztą tradycyjną organizatorowi zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie o treści: „Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego w Konkursie „W drodze na najwyższe szczyty Afryki” oraz bezpłatną publikację jego imienia i nazwiska w poście ogłaszającym na profilu społecznościowym MOK-u wyniki konkursu "W drodze na najwyższe szczyty Afryki" A także opatrzyć ją datą i podpisem.
7. Odpowiedzi pracowników MOK-u i ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w konkursie.
8. Odpowiedzi można nadsyłać do godz. 23.59 następnego dnia po ogłoszeniu konkursu.
9. Nagrodą dla zwycięzcy jest książka "Zimbabwe i Malawi są OK?" z dedykacją autora, razem z wysyłką do paczkomatu wskazanego przez laureata.

10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy uczestników konkursu, że:
a) administratorem danych uczestników jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim z siedzibą w 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24;
b) inspektorem ochrony danych jest Specjalista ds. administracji i kadr i można skontaktować się z nim przez email administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl;
c) celem przetwarzania danych uczestników jest realizacja konkursu, a podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
d) podanie danych jest dobrowolne i uczestnicy nie są zobowiązani podać danych osobowych, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie;
e) odbiorcami danych uczestników są upoważnieni pracownicy MOK-u;
f) dane uczestników będą przechowywane wyłącznie na czas przeprowadzenia konkursu;
g) uczestnikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
h) uczestnicy mogą wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważają że przetwarzanie danych narusza ich prawa lub rozporządzenie;

11. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na bezpłatną publikację jego imienia i nazwiska w poście ogłaszającym wyniki konkursu "Zimbabwe i Malawi są OK?" na profilu społecznościowym MOK-u. 

12. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej (mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl, ul. Srebrna 24, 32 288 88 70).