Facebook

Deklaracja dostępności

W przypadku strony internetowej Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

Data publikacji strony internetowej: 2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- nie posiada audiodeskrypcji

- brak informacji w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024.03.15

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Dittrich, administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 288 88 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:


siedziba: MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie

Do budynku prowadzi jedno główne wejście od ulicy Srebrnej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych (platforma przyschodowa). Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

Biuro znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego.

Za budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przed budynkiem również znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aktualnie trwają prace nad nową stroną internetową jeszcze lepiej spełniającą kryteria dostępności cyfrowej.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Aplikacje Mobilne - brak

Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..