Facebook

Projekty UE

 

GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – gmina Miasteczko Śląskie

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Miasteczko Śląskie.

W ramach projektu, uczestnicy i społeczność w której funkcjonują będą objęci kompleksowym wsparciem, które ułatwi im funkcjonowanie w zakresie poszczególnych ról społecznych, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania rodziny. Zostanie to zapewnione poprzez zaangażowanie tych osób i instytucji na obszarze gminy, które zajmują się tematem wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i podejmowaniem działań na rzecz dzieci, i które podejmą następujące działania tj:

praca bezpośrednia z rodzinami mającymi problemy w tym wsparcie psychologiczne i językowe, organizacja form wsparcia grupowego w tym zajęcia tematyczne, wsparcie dla dzieci mających problemy w nauce oraz organizacja działań środowiskowych w tym pikniku integracyjnego i zapewnienie dzieciom warsztatów w tym podczas podczas ferii zimowych.

Lider projektu: Gmina Miasteczko Śląskie

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

Dofinansowanie projektu z UE:  62 120,55 zł,

Wartość całkowita projektu: 73 083,00

Czas trwania: 2023-01-01 – 2023-06-30

Więcej informacji administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim”.

Przedmiotem projektu jest docieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż energooszczędnego oświetlenia LED, modernizacja systemu wentylacji, instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, a także wykonanie klimatyzacji.

Prace przyczynią się do podniesienia komfortu użytkowania obiektu oraz do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym do poprawy jakości powietrza.

Wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 266 963,90 zł, a wkład Unii Europejskiej w to zadanie 749 580,45 zł.

Realizacja projektu potrwa do marca 2021 r.