Facebook

Statut

STATUT  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  MIASTECZKU  ŚLĄSKIM

 

Rozdział 1

Nazwa, teren działania i siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim

§ 1

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, zwany dalej MOK, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 337,1505), ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 195), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2016, poz. 615), Uchwały nr XVIII/133/96 z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury i niniejszego statutu.

§ 2

Główna siedziba MOK-u mieści się w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.
MOK prowadzi swoją stałą działalność w Głównej siedzibie MOK-u oraz w Filii w Żyglinie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Śląska 44, Miasteczko Śląskie-Żyglin.
MOK obejmuje swoją działalnością teren Gminy Miasteczko Śląskie. MOK może również działać poza terenem Gminy Miasteczko Śląskie.

§ 3

Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim jest Gmina Miasteczko Śląskie.
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miasteczko Śląskie pod nr 3/1996.
Instytucja może posługiwać się skróconą nazwą MOK.
MOK posługuje się własną identyfikacją wizualną, której podstawowym elementem jest logotyp.

Rozdział 2

Cele i zadania MOK

§ 4

Podstawowym celem MOK jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej i rekreacyjnej
Podstawowymi zadaniami MOK są:
Podtrzymywanie tradycji lokalnej, regionalnej i narodowej,
Budowanie tożsamości kulturowej społeczności lokalnej,
Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych.
Zadania statutowe MOK realizuje poprzez:
Współpracę z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi, instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, środowiskami naukowymi i artystycznymi, organami administracji państwowej, nieformalnymi grupami amatorskimi i innymi podmiotami
Wspieranie działalności lokalnych grup muzycznych, w tym o długoletniej tradycji, jak Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskiej, Orkiestra Dęta Sołectwa Żyglin i Żyglinek, Chór Męski „Piast”, Chór Sienkiewicz, Zespół Folklorystyczny „Brynica”
Projekty kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne (m.in. organizacja koncertów, wystaw plastycznych i fotograficznych, przedstawień teatralnych, pokazów filmowych, imprez krajoznawczo-turystycznych)
Edukację kulturalną (w tym także m.in. organizację szkoleń, seminariów, konferencji i konkursów)
Prowadzenie działalności wydawniczej oraz zadań w zakresie informacji i promocji
Miejski Ośrodek Kultury w ramach swojej działalności statutowej może współorganizować przedsięwzięcia kulturalne, przy czym współorganizacja może polegać w szczególności na sfinansowaniu i zabezpieczeniu finansowym przedsięwzięcia przez jedną stronę, podczas gdy druga zobowiązuje się zrealizować przedsięwzięcie lub na podziale obowiązków i kosztów organizacji przedsięwzięcia pomiędzy współorganizatorów.

§ 5

MOK może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, realizować dodatkowe zadania.
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim moze prowadzić działalność gospodarczą obejmującą:

a) najem i dzierżawę składników majątkowych,

b) sprzedaż składników majątku ruchomego,

c) sprzedaż biletów,

d) prowadzenie odpłatnych zajęć, kółek artystycznych i gru zainteresowań

e) usługi reklamowe i promocyjne,

f) organizowanie odpłatnych spektakli, koncertów, wystaw, prelekcji, spotkań tematycznych, wernisaży, spotkań autorskich, warsztatów artystycznych, konkursów artystycznych, w tym odpłatnych występów artystycznych zespołów działających w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim


Cały dochód z prowadzonej przez MOK działalności gospodarczej jest przeznaczany na działalność statutową.

Rozdział 3

Organizacja Ośrodka i jego organy

§ 6

Działalnością MOK kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.
Dyrektor zarządza MOK i reprezentuje go na zewnątrz.

§ 7

Przy MOK działa Rada Programowa zwana dalej „Radą”.
Rada jest organem doradczym Dyrektora.
Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor, który kieruje jej pracą.
Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
Szczegółowe zasady powoływania i odwoływania Rady oraz zasady zwoływania posiedzeń Rady określa Regulamin Organizacyjny MOK.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa

§ 8

Roczne sprawozdanie finansowe MOK zatwierdza Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.

 § 9

1. Przychodami MOK są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 10

Statut MOK nadaje Rada Miejska w Miasteczku Śląskim.
Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.