Facebook

Zajęcia stałe

 

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ STAŁYCH W SIEDZIBIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

sezon 2019/2020


PONIEDZIAŁEK

15.30-16.15 Zajęcia taneczne - Krasnoludki

16.00-18.00 Świetlica środowiskowa

16.30-17.30 Zajęcia taneczne - Smerfy I

19.00-20.45 Chór Sienkiewicz

WTOREK

14.15-20.15 Język angielski - Szkoła Językowa OPEN

15.00-16.00 Zajęcia taneczne - Smerfy II

16.00-18.00 Świetlica środowiskowa

16.00-17.30 Zajęcia taneczne - Crazy Young

18.00-19.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci

ŚRODA

16.00-18.00 Świetlica środowiskowa

18.00-20.00 Grupa Fotograficzna (2 x w miesiącu)

18.30-20.45 Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie

CZWARTEK

13.45-19.30 Język angielski - Szkoła Językowa OPEN

16.00-18.00 Świetlica środowiskowa

19.00-20.45 Chór Sienkiewicz

PIĄTEK

16.00-18.00 Świetlica środowiskowa

18.00-19.00 Nauka gry na gitarze

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ STAŁYCH W FILII W ŻYGLINIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

sezon 2019/2020


PONIEDZIAŁEK

13.30-19.30 Nauka gry na keyboardzie i saksofonie

19.00-20.45 Chór Męski Piast

19.30-20.30 Fitness

WTOREK

15.00-19.45 Język angielski - Szkoła Językowa OPEN

18.00-19.00 Zajęcia plastyczne dla dzieci

19.00-21.00 Zajęcia plastyczne dla młodzieży

19.00-21.00 Orkiestra Dęta Dzielnicy Żyglin i Żyglinek

ŚRODA

14.00-19.45 Język angielski - Szkoła Językowa OPEN

14.30-16.00 Zajęcia taneczne - Minionki I

16.00-17.00 Zajęcia taneczne - Minionki II

17.00-17.45 Zajęcia taneczne - Gumisie

19.00-20.45 Grupa biblijna (2 x w miesiącu)

CZWARTEK

15.00-17.45 Język angielski - Szkoła Językowa OPEN

19.00-20.45 Chór Męski Piast

19.30-20.30 Fitness

PIĄTEK

13.30-16.30 Zespół wokalno-taneczny Groszki

15.30-18.15 Język angielski - Szkoła Językowa OPEN

17.00-18.00 Nauka gry na gitarze

 

 

CENNIK ZAJĘĆ PŁATNYCH


Nauka gry na gitarze - 50,00 zł/m-c

Nauka gry na saksofonie - 70,00 zł/m-c

Nauka gry na keyboardzie - 70,00 zł/m-c

Zajęcia plastyczne dla dzieci - 50,00 zł/m-c

Zajęcia plastyczne dla młodzieży - 50,00 zł/m-c

Zajęcia fotograficzne - 30,00 zł/m-c

Zajęcia taneczne - 50,00 zł/semestr

 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM


 

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia dydaktyczne. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach prowadzonych cyklicznie podczas roku szkolnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim przy ulicy Srebrnej 24 oraz filii MOK-u w Żyglinie przy ulicy Śląskiej 44.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zajęcia adresowane są do wybranych grup wiekowych, które są definiowane osobno dla każdej formy zajęć. Maksymalną liczbę uczestników określa instruktor prowadzący zajęcia.
 2. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej www.mok.miasteczko-slaskie.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (plakaty, itp.), a także udzielana jest telefonicznie przez pracowników MOK-u pod nr tel. 32 288-88-70, 604-200-739, a także mailowo: administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl
 3. Kalendarz zajęć obejmuje miesiące od października do maja, ale w uzasadnionych przypadkach może być przesunięty po konsultacjach z instruktorem prowadzącym zajęcia.
 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym grafikiem, który jest dostępny w siedzibie MOK-u oraz na stronie internetowej. MOK pozostawia sobie prawo do odwołania lub przeniesienia zajęć na inny termin po uprzednim poinformowaniu o zmianie prowadzących zajęcia oraz uczestników.
 5. O programie i czasie trwania zajęć decyduje prowadzący.
 6. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na rejestrację własnego wizerunku podczas zajęć oraz bezpłatne wykorzystanie i publikację tych zdjęć na potrzeby promocji działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz, w przypadku zajęć płatnych, terminowe wniesienie opłaty.
 2. Do uczestnictwa w zajęciach konieczne jest wypełnienie KARTY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępnej w biurze MOK-u, ul. Srebrna 24, w Żyglinie przy ulicy Śląskiej 44 a także na stronie mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Zajęć Dydaktycznych oraz Cennikiem Zajęć. Kartę wypełniają osoby pełnoletnie. Za osoby niepełnoletnie kartę wypełniają rodzice/opiekunowie. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach.
 3. Kartę uczestnictwa powinno złożyć się w MOK-u (ul. Srebrna 24, Miasteczko Śląskie) lub filii MOK-u (ul. Śląska 44, Miasteczko Śląskie – Żyglin).
 4. Rezygnacja z zajęć powinna zostać złożona pisemnie w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24).

III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 

 1. Wysokość opłat określa Cennik Zajęć.
 2. Zajęcia opłacane miesięcznie, należy uregulować z góry do 10 dnia miesiąca. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za udział w zajęciach. Opłata musi być uregulowana w całości.
 3. Zmniejszenie opłaty za dany miesiąc o połowę jest możliwe jedynie w przypadku wyjazdu uczestnika na „zieloną szkołę” organizowaną przez placówki edukacyjne działające na terenie miasta Miasteczko Śląskie lub w przypadku nieobecności instruktora przynajmniej na dwóch zajęciach. W przypadku dłuższej nieobecności instruktora opłaty będą zmniejszone proporcjonalnie do długości absencji, pod warunkiem, że niemożliwe będzie zapewnienie zastępstwa na ten czas przez MOK.
 4. W przypadku zaistnienia zaległości w płatnościach za zajęcia odpłatne Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim może wszcząć postępowanie windykacyjne, w tym skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Nie wyklucza się również  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 5. Uczestnicy zajęć lub w przypadku osób małoletnich ich opiekunowie zobowiązują się do wnoszenia opłat przez cały rok szkolny określony przez instruktora.
 6. Wpłaty gotówkowe będą przyjmowanie jedynie od osób powyżej 13 roku życia zgodnie z art. 15 poz. 93 Kodeksu Cywilnego opublikowanego w Dz. U. z 1964 roku Nr 16.
 7. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim preferuje wpłaty za zajęcia w formie przelewu na konto: ING Bank Śląski nr 42 1050 1386 1000 0022 3719 7658 (zachowując terminy wnoszenia opłat) podając w treści: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć oraz okres którego dotyczy wpłata.
 8. Kasa Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, Miasteczko Śląskie) czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 9. MOK w Miasteczku Śląskim nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca opłat za nieobecność uczestnika na zajęciach.
 10. Opłata za zajęcia może zostać zwrócona, bądź zaliczona na poczet kolejnego miesiąca wyłącznie w przypadku odwołania zajęć z winy MOK lub instruktora zajęć.
 11. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany miesiąc upoważnia instruktora do skreślenia danej osoby z listy uczestników.
 12. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty, ma zagwarantowane prawo uczestnictwa w zajęciach, zapewnioną opiekę instruktora oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i części niezbędnych materiałów.
 13. W przypadku zajęć tanecznych pobierana jest stała opłata wpisowa, która wynosi 50,00 zł za semestr. Płatność za pierwszy semestr należy uiścić do 10 października, natomiast za drugi semestr do 10 lutego danego roku szkolnego. Zajęcia taneczne odbywają się od października do czerwca.

IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

 

 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć. Decyzję o tym podejmuje instruktor wraz z uczestnikami w porozumieniu z dyrektorem MOK-u. Odpracowywane będą pojedyncze nieobecności instruktora, natomiast przy dwóch lub więcej nieobecnościach w danym miesiącu opłata miesięczna za zajęcia będzie proporcjonalnie zmniejszona, a zajęcia nie będą odpracowywane.
 2. W przypadkach kiedy na dzień zajęć przypada dzień ustawowo wolny od pracy zajęć się nie odpracowuje, a opłata pozostaje bez zmian.
 3. W trakcie trwania ferii zimowych zajęcia odbywają się wyłącznie na podstawie wcześniejszych ustaleń między instruktorem a uczestnikami:
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć w tym okresie instruktor organizuje je w innym terminie, który wcześniej ustalany jest z uczestnikami. Nowy termin wyznaczany jest na podstawie porozumienia między instruktorem i większością uczestników.
 5. W przypadku braku wyznaczenia innego terminu za zajęcia podczas ferii zimowych płatność za zajęcia w miesiącu, w którym odbywają się ferie wyniesie połowę przyjętej w Cenniku Zajęć opłaty.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

       1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach MOK-u. Uciążliwi, utrudniający innym korzystanie z zajęć i nie przestrzegający przepisów porządkowych uczestnicy, mogą zostać skreśleni z listy uczestników.

        2. Akceptując regulamin uczestnik lub, w przypadku uczestnika małoletniego, jego opiekun oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. W sytuacji, kiedy uczestnik ze względów zdrowotnych nie może wykonywać określonych ćwiczeń lub mieć kontaktu z materiałami stosowanymi podczas zajęć, ale jego ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach, uczestnik lub opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora.

        3. Zasady korzystania z materiałów (np. plastycznych, rekreacyjnych) udostępnianych przez MOK określają prowadzący zajęcia instruktorzy. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów.

          4. MOK  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzu i w salach      dydaktycznych.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

        1. Regulamin Zajęć Dydaktycznych jest ogólnie dostępny i znajduje się w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Filii MOK-u w Żyglinie.

 

 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PŁATNYCH ORGANIZOWANYCH W MOK


1. Nazwisko i imię uczestnika zajęć: ………………………………………………………………….....……………
2. Data urodzenia uczestnika: ……………………………………………………..……………………......…….…….
3. Imiona rodziców/opiekunów (podać wyłącznie w przypadku uczestników niepełnoletnich): ………………………………………………………………………………………….………………………..............…….…….
4. Numer telefonu (uczestnika pełnoletniego lub rodziców/opiekunów w przypadku uczestnika niepełnoletniego): ………………………………………………………..……………………………………………………...………….............…..

5. Adres zamieszkania (uczestnika pełnoletniego lub rodziców/opiekunów w przypadku uczestnika niepełnoletniego): …………………………………………………………………………………………………………………...…….………………… 

 

Niniejszym oświadczam, iż w celu związanym z uczestnictwem w zajęciach organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury  w Miasteczku Śląskim oraz korzystaniem z przysługujących mi uprawnień i obowiązków uczestnika zajęć  udostępniam MOK-owi, wyżej wymienione dane.

Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania MOK-u o wszelkich zmianach dotyczących treści niniejszego oświadczenia oraz przejmuje odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z aktualnym Regulaminem Zajęć Dydaktycznych w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim oraz obowiązującym Cennikiem Zajęć.

 

…………………………………………………..……………

  (data i podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że:

 • administratorem zbieranych danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, z siedzibą przy ulicy Srebrnej 24, 42-610 Miasteczko Śląskie.
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl
 • celem przetwarzania podanych danych jest:
 1. prowadzenie dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzeń odbywających się w placówce oraz promocji placówki, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. celem przetwarzania podanych danych jest możliwość realizacji zadań związanych z prowadzeniem zajęć tematycznych i artystycznych oraz wynikających ze Statutu MOK-u, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w zajęciach;
 • materiały fotograficzne i filmowe udostępniane będą na stronie internetowej administratora danych;
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • podane dane będą przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym administratora danych, a także przez okres uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez administratora danych;
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

 

                                                                                                              ………………………………………………………………………………

                                                                                                                     (data i podpis pełnoletniego uczestnika lub opiekuna)

 

 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

(wypełniać wyłącznie w przypadku uczestników niepełnoletnich)

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………..............................................................................................…………………..........…………………….

                                                                                                                             (imię i nazwisko dziecka)

w zajęciach ……………………………………………………………………………………………………………………...........………

                                                               (rodzaj zajęć w których dziecko ma uczestniczyć)

w godzinach i dniach wyznaczonych przez MOK, jak również w wyjazdach, koncertach i imprezach organizowanych przez MOK. Oświadczam, że moje dziecko spełnia wymogi  zdrowotne pozwalające  uczestniczyć  w/w zajęciach. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność za przyjście i   wyjście z zajęć  oraz za wszelkie  skutki łamania    dyscypliny   córki/syna*.  Oświadczam,   że   zapoznałam/em*   się   z aktualnym Regulaminem   Zajęć Dydaktycznych Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, w tym w szczególności z postanowieniami obowiązku regulowania opłat za zajęcia odpłatne, które zobowiązuję się respektować. Oświadczam, iż zapoznałam/em* się z aktualnym Cennikiem Zajęć.

 

………………………………………………………….……

      (data i podpis rodzica/opiekuna)

*niepotrzebne skreślić

 

 OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

(wypełniać wyłącznie w przypadku uczestników niepełnoletnich)

 

Informuję, że osobami upoważnionymi do odbioru mojego dziecka z zajęć prowadzonych w siedzibie lub filii MOK-u są:

1. ......................................................   ...................................   …...............................  

                 (Imię i nazwisko upoważnionego)                (nr dowodu osobistego)               (nr telefonu)

2. .......................................................   ...................................   .................................  

3. .......................................................   ...................................   .................................  

4. .......................................................   ...................................   ..................................   

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do i z MOK-u na zajęcia pod opieką osobistą lub w/w osób.

Ponadto zobowiązuję się pisemnie zgłaszać instruktorowi prowadzącemu zajęcia o niezaplanowanych zmianach dotyczących powierzenia opieki nad moim dzieckiem. W razie niedotrzymania formalności w tym zakresie przyjmuję do wiadomości, iż dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym.

 

………………………………………………………….……

  (data i podpis rodzica/opiekuna)

 

 

* WYPEŁNIONY ORYGINAŁ KARTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W BIURZE MOK-u w MIASTECZKU ŚLĄSKIM lub w FILII MOK-u w ŻYGLINIE

(ul. Srebrna 24 lub Śląska 44, Miasteczko Śląskie, INFORMACJE: 32 288-88-70/604-200-739, administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl)