Facebook

Zajęcia stałe

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ZAJĘCIA STAŁE 2022/2023 - DO POBRANIA

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ STAŁYCH W SIEDZIBIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

sezon 2022/2023

 

PONIEDZIAŁEK

14.00-20.00 Nauka gry na gitarze / harmonijce ustnej

15.30-17.30 Świetlica środowiskowa

15.30-16.30 Zespoły taneczne - Smerfy

17.00-18.00 Zespoły taneczne - Krasnoludki

16.30-19.15 Język Angielski - Szkoła Językowa OPEN

19.00-20.45 Chór Sienkiewicz

18.30-19.45 Joga

20.00-21.00 Pilates

WTOREK

13.45-20.30 Język Angielski - Szkoła Językowa OPEN

15.00-16.00 Kółko plastyczne SrebrnaArt - dzieci 3-6 lat

16.15-17.30 Kółko plastyczne SrebrnaArt - dzieci 7-12 lat

17.45-19.30 Kółko plastyczne SrebrnaArt - młodzież 13+ i dorośli

15.30-17.30 Świetlica środowiskowa

ŚRODA

15.30-17.30 Świetlica środowiskowa

16.30-18.00 Zespoły taneczne - CRAZY NEW

16.30-18.30 Zajęcia integracyjne (co 2 tygodnie)

18.00-20.00 Zajęcia fotograficzne (co 2 tygodnie)

18.45-20.45 Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie

CZWARTEK

13.30-18.30 Zajęcia wokalne i emisji głosu

15.15-19.30 Język Angielski - Szkoła Językowa OPEN

15.30-17.30 Świetlica środowiskowa

19.00-19.30 Chór Sienkiewicz

PIĄTEK

16.05-17.50 Język Angielski - Szkoła Językowa OPEN

15.30-17.30 Świetlica środowiskowa

16.45-17.45 Robotyka

18.30-20.45 Zespół Fire Aspect

SOBOTA

10.00-13.00 Zespół Fire Aspect

 


 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ STAŁYCH W FILII W ŻYGLINIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

sezon 2022/2023

PONIEDZIAŁEK

15.15-20.15 Nauka gry na keyboardzie / saksofonie

18.45-20.45 Chór Męski Piast

WTOREK

14.30-16.00 Szachy - grupa zaawansowane

15.30-16.20 Zespół taneczny - Minionki

16.30-17.20 Zespół taneczny - Gumisie

17.30-19.00 Zespół taneczny - CRAZY NEW

17.00-19.00 Zespół Folklorystyczny "Brynica" (OSP Brynica)

18.45-20.45 Orkiestra Dęta Sołectwa Żyglin i Żyglinek

ŚRODA

13.45-19.45 Język Angielski - Szkoła Językowa OPEN

14.30-16.00 Szachy - grupa początkująca

18.45-19.45 Chór Męski Piast

PIĄTEK

13.30-15.30 Zespół wokalno-taneczny Groszki


 

 

 

CENNIK ZAJĘĆ PŁATNYCH w sezonie 2022/2023

(OBOWIĄZUJE OD PAŹDZIERNIKA 2022)Opłata miesięczna za uczestnictwo w wybranych zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim w siedzibie MOK-u przy ulicy Srebrnej 24, a także w Filii MOK-u przy ulicy Śląskiej 44 w Żyglinie wynosi:

 • nauka gry  na gitarze – 80,00 zł

 • nauka gry na harmonijce ustnej – 80,00 zł

 • nauka gry na saksofonie – 80,00 zł

 • nauka gry na keyboardzie – 80,00 zł

 • zajęcia plastyczne SrebrnaArt– 60,00 zł

 • zajęcia fotograficzne – 40,00 zł

 • zajęcia wokalne – 80,00 zł

 • szachy – 80,00 zł

2. Opłata wpisowa za semestr w przypadku zajęć tanecznych wynosi 50,00 zł. Płatność za pierwszy semestr należy uiścić do 10 października, natomiast za drugi semestr do 10 lutego danego roku szkolnego.
3. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim preferuje wpłaty za zajęcia w formie przelewu na konto: 

ING Bank Śląski nr 42 1050 1386 1000 0022 3719 7658 (zachowując terminy wnoszenia opłat) podając w treści: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć oraz okres którego dotyczy wpłata.

4. Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w Kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie) czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM


 

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia dydaktyczne. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach prowadzonych cyklicznie podczas roku szkolnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim przy ulicy Srebrnej 24 oraz filii MOK-u w Żyglinie przy ulicy Śląskiej 44.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Zajęcia adresowane są do wybranych grup wiekowych, które są definiowane osobno dla każdej formy zajęć. Maksymalną liczbę uczestników określa instruktor prowadzący zajęcia.
 2. Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej www.mok.miasteczko-slaskie.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (plakaty, itp.), a także udzielana jest telefonicznie przez pracowników MOK-u pod nr tel. 32 288-88-70, 604-200-739, a także mailowo: administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl
 3. Kalendarz zajęć obejmuje miesiące od października do maja, ale w uzasadnionych przypadkach może być przesunięty po konsultacjach z instruktorem prowadzącym zajęcia.
 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z opracowanym grafikiem, który jest dostępny w siedzibie MOK-u oraz na stronie internetowej. MOK pozostawia sobie prawo do odwołania lub przeniesienia zajęć na inny termin po uprzednim poinformowaniu o zmianie prowadzących zajęcia oraz uczestników.
 5. O programie i czasie trwania zajęć decyduje prowadzący.
 6. Uczestnicy zajęć wyrażają zgodę na rejestrację własnego wizerunku podczas zajęć oraz bezpłatne wykorzystanie i publikację tych zdjęć na potrzeby promocji działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz, w przypadku zajęć płatnych, terminowe wniesienie opłaty.
 2. Do uczestnictwa w zajęciach konieczne jest wypełnienie KARTY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępnej w biurze MOK-u, ul. Srebrna 24, w Żyglinie przy ulicy Śląskiej 44 a także na stronie mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Zajęć Dydaktycznych oraz Cennikiem Zajęć. Kartę wypełniają osoby pełnoletnie. Za osoby niepełnoletnie kartę wypełniają rodzice/opiekunowie. W przypadku małoletnich konieczna jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach.
 3. Kartę uczestnictwa powinno złożyć się w MOK-u (ul. Srebrna 24, Miasteczko Śląskie) lub filii MOK-u (ul. Śląska 44, Miasteczko Śląskie – Żyglin).
 4. Rezygnacja z zajęć powinna zostać złożona pisemnie w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24).

III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

 

 1. Wysokość opłat określa Cennik Zajęć.
 2. Zajęcia opłacane miesięcznie, należy uregulować z góry do 10 dnia miesiąca. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za udział w zajęciach. Opłata musi być uregulowana w całości.
 3. Zmniejszenie opłaty za dany miesiąc o połowę jest możliwe jedynie w przypadku wyjazdu uczestnika na „zieloną szkołę” organizowaną przez placówki edukacyjne działające na terenie miasta Miasteczko Śląskie lub w przypadku nieobecności instruktora przynajmniej na dwóch zajęciach. W przypadku dłuższej nieobecności instruktora opłaty będą zmniejszone proporcjonalnie do długości absencji, pod warunkiem, że niemożliwe będzie zapewnienie zastępstwa na ten czas przez MOK.
 4. W przypadku zaistnienia zaległości w płatnościach za zajęcia odpłatne Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim może wszcząć postępowanie windykacyjne, w tym skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Nie wyklucza się również  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 5. Uczestnicy zajęć lub w przypadku osób małoletnich ich opiekunowie zobowiązują się do wnoszenia opłat przez cały rok szkolny określony przez instruktora.
 6. Wpłaty gotówkowe będą przyjmowanie jedynie od osób powyżej 13 roku życia zgodnie z art. 15 poz. 93 Kodeksu Cywilnego opublikowanego w Dz. U. z 1964 roku Nr 16.
 7. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim preferuje wpłaty za zajęcia w formie przelewu na konto: ING Bank Śląski nr 42 1050 1386 1000 0022 3719 7658 (zachowując terminy wnoszenia opłat) podając w treści: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć oraz okres którego dotyczy wpłata.
 8. Kasa Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, Miasteczko Śląskie) czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 9. MOK w Miasteczku Śląskim nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca opłat za nieobecność uczestnika na zajęciach.
 10. Opłata za zajęcia może zostać zwrócona, bądź zaliczona na poczet kolejnego miesiąca wyłącznie w przypadku odwołania zajęć z winy MOK lub instruktora zajęć.
 11. Uczestnik, który nie wniósł należnej opłaty, nie może brać udziału w zajęciach. Brak wpłaty za dany miesiąc upoważnia instruktora do skreślenia danej osoby z listy uczestników.
 12. Uczestnik, który w terminie uiszcza należne opłaty, ma zagwarantowane prawo uczestnictwa w zajęciach, zapewnioną opiekę instruktora oraz możliwość korzystania z pomieszczeń i części niezbędnych materiałów.
 13. W przypadku zajęć tanecznych pobierana jest stała opłata wpisowa, która wynosi 50,00 zł za semestr. Płatność za pierwszy semestr należy uiścić do 10 października, natomiast za drugi semestr do 10 lutego danego roku szkolnego. Zajęcia taneczne odbywają się od października do czerwca.

IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

 

 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość odpracowywania zajęć. Decyzję o tym podejmuje instruktor wraz z uczestnikami w porozumieniu z dyrektorem MOK-u. Odpracowywane będą pojedyncze nieobecności instruktora, natomiast przy dwóch lub więcej nieobecnościach w danym miesiącu opłata miesięczna za zajęcia będzie proporcjonalnie zmniejszona, a zajęcia nie będą odpracowywane.
 2. W przypadkach kiedy na dzień zajęć przypada dzień ustawowo wolny od pracy zajęć się nie odpracowuje, a opłata pozostaje bez zmian.
 3. W trakcie trwania ferii zimowych zajęcia odbywają się wyłącznie na podstawie wcześniejszych ustaleń między instruktorem a uczestnikami:
 4. W przypadku rezygnacji z zajęć w tym okresie instruktor organizuje je w innym terminie, który wcześniej ustalany jest z uczestnikami. Nowy termin wyznaczany jest na podstawie porozumienia między instruktorem i większością uczestników.
 5. W przypadku braku wyznaczenia innego terminu za zajęcia podczas ferii zimowych płatność za zajęcia w miesiącu, w którym odbywają się ferie wyniesie połowę przyjętej w Cenniku Zajęć opłaty.

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

       1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych, obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach MOK-u. Uciążliwi, utrudniający innym korzystanie z zajęć i nie przestrzegający przepisów porządkowych uczestnicy, mogą zostać skreśleni z listy uczestników.

        2. Akceptując regulamin uczestnik lub, w przypadku uczestnika małoletniego, jego opiekun oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach. W sytuacji, kiedy uczestnik ze względów zdrowotnych nie może wykonywać określonych ćwiczeń lub mieć kontaktu z materiałami stosowanymi podczas zajęć, ale jego ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach, uczestnik lub opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora.

        3. Zasady korzystania z materiałów (np. plastycznych, rekreacyjnych) udostępnianych przez MOK określają prowadzący zajęcia instruktorzy. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie przez uczestnika własnych materiałów.

          4. MOK  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na korytarzu i w salach      dydaktycznych.

 

      5. Wprowadza się "Procedury bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 oraz wznowienia stałych zajęć w MOK z obowiązującymi procedurami":

 • Uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni/dyrygenci zespołów/chórów/orkiestr są zobowiązani do zapoznania się z wytycznymi bezpieczeństwa w okresie pandemi COVID-19 na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Filii MOK-u w Żyglinie.
 • W czasie pobytu na terenie placówki podczas prób/spotkań lub imprezy organizowanej przez MOK jest obowiązek noszenia maseczek. Uczestnicy/rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani sami zaopatrzyć w nie siebie oraz dziecko. 
 • Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki.
 • Do obowiązków rodziców/opiekunów prawnych/dyrygentów należy regularne przypominanie dziecku/uczestnikom zajęć o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają również uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • W przypadku regularnych zajęć w MOK rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do placówki - nie wchodzi na teren MOK. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.
 •  Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora oraz innych pracowników MOK.

  Procedury obowiązują wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, wszystkich osób korzystających z oferty MOK-u oraz przebywających na terenie placówki.Każdy pełnoletni uczestnik zajęć/prób/spotkań ma obowiązek zapoznać się z "Procedurami bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 oraz wznowienia stałych zajęć w MOK z obowiązującymi procedurami" oraz wypełnić Deklarację, która stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia (poniżej).
  W przypadku osób niepełnoletnich zajęć/prób/spotkań obowiązek zapoznania się z "Procedurami bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie placówki w okresie pandemi COVID-19 oraz wznowienia stałych zajęć w MOK z obowiązującymi procedurami" spoczywa na rodzicu/opiekunie prawnym oraz ma obowiązek wypełnić deklarację rodzica/opiekuna prawnego uczestnika zajęć i wydarzeń organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, co stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia (poniżej)

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

        1. Regulamin Zajęć Dydaktycznych jest ogólnie dostępny i znajduje się w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Filii MOK-u w Żyglinie.