Facebook

Zajęcia stałe

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA ZAJĘCIA STAŁE 2023/2024 - DO POBRANIA

 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ STAŁYCH W SIEDZIBIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

sezon 2023/2024

 

 

 

PONIEDZIAŁEK

Nauka gry na gitarze / harmonijce ustnej  13.00 - 21.00

Świetlica środowiskowa  15.30-17.30

Chór Sienkiweicz  18.45-20.45

 

WTOREK

Szkoła Językowa "OPEN" - 13.50-18.20

Kółko plastyczne "Srebrna Art":
3-6 lat  15.00-16.00
7-12 lat  16.15 - 17.30
+13 i dorośli  17.45-19.30

Świetlica środowiskowa 15.30-17.30

 

 ŚRODA

Zespoły taneczne:
"Blue"  - 15.00-16.00
"Crazy New"  - 16.30-18.00

Świetlica środowiskowa 15.30-17.30

Zajęcia fotograficzne (co 2 tygodnie) 18.00-20.00

Orkiestra Reprezentacyjna Gminy Miasteczko Śląskie  18.45 - 20.45

 

CZWARTEK

Zespoły taneczne:
"Krasnoludki" (4-5lat) - 16.00-16.45
"Smerfy" (6-8) - 17.00-18.00

Szkoła Językowa "OPEN" - 14.00-18.30

Świetlica środowiskowa 15.30-17.30

Zajęcia wokalne i emisji głosu  13.30-18.30

Chór Sienkiewicz - 18.45 - 20.45

 

PIĄTEK

Świetlica środowiskowa 15.30-17.30

Robotyka  16.45-17.45

Zespół Fire Aspect 18.45 -20.25

 

SOBOTA

Zespół CODA  10.00-13.00

 


 

 

ROZKŁAD ZAJĘĆ STAŁYCH W FILII W ŻYGLINIE

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

sezon 2023/2024

 

 

PONIEDZIAŁEK

Nauka gry na keyboardzie / saksofonie  14.20-19.35

Chór Męski Piast 18.45 - 20.45

 

WTOREK

Zespoły taneczne:
"Barbie" (8-10 lat) 15.00-16.00
"Minionki" (6-7lat) 16.10 - 17.00
"Gumisie" (4-5lat) 17.00-17.45
"Crazy New"  18.00-19.30

Szkoła Językowa OPEN 14.30-18.30

Szachy 14.45-16.15

Zespół Folklorystyczny "Brynica" (OSP Brynica) 17.00-19.00

Orkiestra Dęta Sołectwa Żyglin i Żyglinek 18.45-20.45

 

CZWARTEK

Chór Męski Piast 18.45 - 20.45

 

PIĄTKEK

 Zespół wokalno-taneczny Groszki 12.30-14.30

Szkoła Językowa OPEN 15.00-16.00


 

 

 

CENNIK ZAJĘĆ PŁATNYCH w sezonie 2023/2024

(OBOWIĄZUJE OD PAŹDZIERNIKA 2023)Opłata miesięczna za uczestnictwo w wybranych zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim w siedzibie MOK-u przy ulicy Srebrnej 24, a także w Filii MOK-u przy ulicy Śląskiej 44 w Żyglinie wynosi:

  • nauka gry  na gitarze – 90,00 zł

  • nauka gry na harmonijce ustnej – 90,00 zł

  • nauka gry na saksofonie – 90,00 zł

  • nauka gry na keyboardzie – 90,00 zł

  • zajęcia plastyczne SrebrnaArt– 70,00 zł

  • zajęcia fotograficzne – 40,00 zł

  • zajęcia wokalne – 100,00 zł

  • szachy – 100,00 zł

2. Opłata na rok szkolny w przypadku zajęć tanecznych wynosi 100,00zł. Płatność należy uiścić do 10 października danego roku szkolnego.

3. Termin oraz sposób dokonania opłat określonych niniejszym cennikiem , jak również obniżki opłat i zasady zwolnienia z obowiązku jej ponoszenia, w tym zwrotu określa regulamin zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim.


4. Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim preferuje wpłaty za zajęcia w formie przelewu na konto: 

ING Bank Śląski nr 42 1050 1386 1000 0022 3719 7658 (zachowując terminy wnoszenia opłat) podając w treści: imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć oraz okres którego dotyczy wpłata.

5. Wpłaty gotówkowe przyjmowane są w Kasie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie) czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 
 

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH

W MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

 

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim w ramach statutowej działalności organizuje zajęcia dydaktyczne. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady uczestnictwa w zajęciach prowadzonych cyklicznie podczas roku szkolnego w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim przy ulicy Srebrnej 24 oraz filii MOK-u w Żyglinie przy ulicy Śląskiej 44. 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
1)     dyrektorze rozumie się przez to Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim
2)    MOK – rozumie się przez to Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
3)    semestrze – rozumie się przez to okres od początku października do rozpoczęcia ferii zimowych w województwie śląskim (pierwszy semestr) oraz okres od rozpoczęcia  ferii zimowych w województwie śląskim do 30 czerwca danego roku kalendarzowego (drugi semestr),
4)    roku szkolnym – rozumie się przez to okres od początku października danego roku kalendarzowego do końca czerwca następnego roku kalendarzowego (od 1.10 do 30.06)
5)    instruktorze – rozumie się przez to osobę prowadzącą zajęcia.
2.    Zajęcia adresowane są do wybranych grup wiekowych, które są definiowane przez MOK osobno dla każdej formy zajęć. Maksymalną liczbę uczestników dla danych zajęć określa dyrektor po uzyskaniu opinii instruktora prowadzącego zajęcia. W przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników dyrektor po uzyskaniu opinii instruktora może podjąć decyzję o nieotwarciu w danym semestrze zajęć.  

3.    Informacja o prowadzonych zajęciach dostępna jest na stronie internetowej www.mok.miasteczko-slaskie.pl, w drukowanych materiałach informacyjnych (plakaty, itp.), a także udzielana jest telefonicznie przez pracowników MOK-u pod nr tel. 32 288-88-70, 604-200-739, a także mailowo: administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl lub promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl
  
4.    Kalendarz zajęć obejmuje miesiące od początku października do końca czerwca, ale w uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do danego rodzaju zajęć okres prowadzenia takich zajęć może być przesunięty przez dyrektora po konsultacjach z instruktorem prowadzącym zajęcia. 
 
5.    Zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym w MOK grafikiem, który jest dostępny w siedzibie MOK-u oraz na stronie internetowej wskazanej w pkt 3. MOK pozostawia sobie prawo do odwołania lub przeniesienia zajęć na inny termin, informując  o zmianie prowadzących zajęcia oraz ich uczestników.

6.    O programie zajęć decyduje instruktor prowadzący dane zajęcia. Czas zajęć określa dyrektor w grafiku, o którym mowa w pkt 5 powyżej.

7.     Zajęcia odbywają się stacjonarnie w miejscach wskazanych w grafiku, o którym mowa w pkt 5 powyżej, przy czym w zależności od specyfiki zajęć możliwe jest również odbywanie zajęć w plenerze. W przypadku niemożliwości odbywania się zajęć w formie stacjonarnej zajęcia mogą być prowadzone w formie online (za pośrednictwem urządzeń umożliwiających bezpośredni kontakt na odległość adekwatnych do rodzaju danych zajęć), o czym decyzje podejmuje dyrektor.

8.    W każdym czasie MOK przysługuje prawo do zmiany osoby prowadzającej dane zajęcia. W przypadku konieczności czasowego zastępstwa osoby prowadzącej dane zajęcia MOK samodzielnie decyduje o osobie zastępującej daną osobę prowadzącą zajęcia. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.    Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego regulaminu zgodnie z pkt 4 poniżej  oraz, w przypadku zajęć płatnych, terminowe wniesienie opłaty.

2.    Do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest zgłoszenie chęci brania udziału w zajęciach w terminie ogłoszonego przez MOK naboru w sposób wskazany w ogłoszeniu, a następnie po wpisaniu na listę uczestników zajęć dopełnienie formalności wskazanych w pkt 4 i 5 poniżej. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem pkt 3 poniżej, a liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku gdy liczba chętnych osób przekracza maksymalną liczbę uczestników zajęć MOK tworzy listę rezerwową. Informacja o naborze zostanie opublikowana na stronie internetowej MOK-u (www.mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz na profilu MOK-u na Facebook’u. O wpisaniu danej osoby na listę uczestników zajęć MOK informuje osobę upoważnioną do dokonania zgłoszenia telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W terminie 7 dni od dnia poinformowania zgodnie ze zdaniem poprzedzającym o wpisie danej osoby na listę należy dopełnić formalności wskazanych w pkt 4 i pkt 5 poniżej. W przypadku ich niedopełnienia w w/w terminie dana osoba zostanie automatycznie usunięta z listy uczestników zajęć, a na jej miejsce zostanie wpisana pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej.

3.    Podczas zapisów na zajęcia wokalne pierwszeństwo mają uczniowie kontynuujący naukę, którzy potwierdzą do dnia 08.09.2023 r. chęć kontynuacji uczestnictwa w zajęciach, a nabór nowych uczestników ogranicza się do pozostałych wolnych miejsc. Oświadczenia o kontynuacji składane są w sposób określony przez Dyrektora,  samodzielnie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a w odniesieniu do osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych – przez ich przedstawicieli ustawowych. 

4.    Do uczestnictwa w zajęciach konieczne jest wypełnienie KARTY UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępnej w biurze MOK-u, ul. Srebrna 24, w Żyglinie przy ulicy Śląskiej 44 a także na stronie mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz oświadczenie o  zapoznaniu się z Regulaminem Zajęć Dydaktycznych oraz Cennikiem Zajęć i ich akceptacja. W przypadku jeśli uczestnikiem zajęć jest osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych Kartę wraz z oświadczeniami samodzielnie wypełniają  i podpisują takie osoby. . W przypadku, jeśli uczestnikiem zajęć jest osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoba niepełnoletnia tj. poniżej 18 roku życia, Kartę uczestnictwa w zajęciach podpisują jego przedstawiciele ustawowi.   

5.    Kartę uczestnictwa w formie pisemnej należy złożyć  w MOK-u (ul. Srebrna 24, Miasteczko Śląskie) lub filii MOK-u (ul. Śląska 44, Miasteczko Śląskie – Żyglin) w terminie wskazanym w pkt 2, w godzinach funkcjonowania w/w placówek.

6.    Rezygnacja z zajęć dopuszczalna jest w każdym czasie. Rezygnacja z zajęć powinna zostać złożona pisemnie w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24). Oświadczenie o rezygnacji z zajęć składane jest w odniesieniu do uczestników zajęć nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnich, przez ich przedstawicieli ustawowych. W innych przypadkach oświadczenie składa sam Uczestnik zajęć. Rezygnacja z zajęć oznacza usunięcie takiego uczestnika zajęć z listy uczestników zajęć z dniem otrzymania takiego oświadczenia przez MOK.

7.    MOK jest uprawniony do skreślenia (usunięcia) danego Uczestnika zajęć z listy uczestników zajęć w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

8.     Skreślenie (usuniecie) danego Uczestnika zajęć z listy uczestników zajęć powoduje z tym dniem utratę przez daną osobę statusu uczestnika zajęć, a dana osoba od tego momentu traci prawo do uczestniczenia w zajęciach. 

9.    W przypadku skreślenia (usunięcia) danego Uczestnika zajęć z listy uczestników zajęć na jego miejsce zostanie wpisana pierwsza osoba w kolejności z listy rezerwowej, a w przypadku braku takiej osoby MOK może zarządzić nabór uzupełniający. 

III. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

1.    Wysokość opłat za udział w zajęciach, dalej opłata, określa Cennik Zajęć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

2.    Opłaty uiszczane zgodnie z Cennikiem Zajęć miesięcznie (miesięczny okres rozliczeniowy), należy uregulować z góry do 10 dnia miesiąca. Uczestnik zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za udział w zajęciach. Opłata musi być uregulowana w całości. 

3.    W przypadku zajęć tanecznych pobierana jest opłata w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych) za rok. Płatność należy uiścić do 10 października. Zajęcia taneczne odbywają się w okresie od października do czerwca. Powyższa opłata w części przeznaczana jest na nabycie strojów tanecznych i akcesoriów niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach (nie dotyczy baletek). 

4.    Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu opłata w pełnej wysokości należna jest niezależnie od uczestnictwa Uczestnika w zajęciach w danym okresie rozliczeniowym. 

5.    Z zastrzeżeniem pkt 6 opłata ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku:
1)   nieobecności uczestnika w zajęciach w danym okresie rozliczeniowym z uwagi na wyjazd uczestnika na „zieloną szkołę” organizowaną przez placówki edukacyjne działające na terenie gminy Miasteczko Śląskie (tj. wyjazdu w trakcie którego prowadzone są zajęcia dydaktyczne) – proporcjonalnie do liczby zajęć, w których uczestnik zajęć nie uczestniczył w danym okresie rozliczeniowym z uwagi na powyższe przyczyny.:
2)  odwołania (nieprzeprowadzenia w jakiejkolwiek formie) zajęć w danym okresie rozliczeniowym z przyczyn zależnych od MOK, w szczególności na skutek nieobecności instruktora, o ile zajęcia te nie będą odpracowane zgodnie z rozdziałem IV niniejszego Regulaminu - proporcjonalnie do liczby nieprzeprowadzonych w danym okresie rozliczeniowym zajęć . 
3) skreślenia uczestnika zajęć z listy zajęć w trakcie trwania danego okresu rozliczeniowego, za który opłata jest należna – proporcjonalnie do liczby zajęć, w których uczestnik zajęć nie może uczestniczyć w danym okresie rozliczeniowym z uwagi na jego skreślenie z listy uczestnika zajęć.

6.    W przypadku opłaty wskazanej w pkt 3 w sytuacji zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt 5 powyżej opłata ulega zmniejszeniu jedynie w części, która nie została przez MOK przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z nabyciem strojów tanecznych i akcesoriów niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach. 

7.    W przypadku jeśli uczestnikami zajęć jest niepełnoletnie rodzeństwo (dwoje lub więcej dzieci do osiągnięcia 18 roku życia), opłaty za zajęcia podane w Cenniku Zajęć ulegają obniżeniu o 50% w stosunku do ceny wskazanej w Cenniku Zajęć. Obniżka dotyczy wyłącznie drugiego i kolejnego dziecka, za pierwsze dziecko wysokość opłaty wynosi tyle ile podaje Cennik Zajęć (100% opłaty). Niniejszy punkt  nie dotyczy opłaty  za zajęcia taneczne wskazanej w pkt 3 powyżej – w odniesieniu do tej opłaty naliczana jest ona w każdym przypadku za każdego uczestnika zajęć osobno  w pełnej wysokości (100%).

8.    Zajęcia wokalne, nauka gry na gitarze oraz saksofonie są zajęciami indywidualnymi. W tym przypadku tj. zajęć indywidualnych 50% obniżka opłaty, o której mowa w pkt 7 powyżej obowiązuje wyłącznie jeśli  całe rodzeństwo będące uczestnikami danych zajęć  uczęszcza razem (wspólnie) na jedną, daną lekcję indywidualną. Jeśli każde dziecko z rodzeństwa uczęszcza na osobną lekcję indywidualną, to w tym wypadku obniżka wskazana w pkt 7 nie obowiązuje i opłata w pełnej wysokości naliczana jest za każdego uczestnika zajęć.  

9.    W przypadku zaistnienia zaległości w płatnościach za zajęcia odpłatne Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim może wszcząć postępowanie windykacyjne, w tym skierowanie do dłużnika wezwania do zapłaty. Nie wyklucza się również  skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

10.    Opłaty zobowiązany jest uiszczać uczestnik zajęć posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osób niepełnoletnich, opłaty zobowiązani są uiszczać ich przedstawiciele ustawowi dokonujący zgłoszenia uczestnika zajęć na dane zajęcia (w takim przypadku uznaje się, że stosunek prawny nawiązywany jest pomiędzy przedstawicielem ustawowym/przedstawicielami ustawowymi danego uczestnika zajęć podpisanymi pod Kartą uczestnictwa w zajęciach, a MOK ). Obowiązek uiszczania opłat obowiązuje przez cały okres, w jakim dana osoba jest uczestnikiem zajęć.  .

11.    Opłaty mogą być uiszczane gotówką zgodnie z pkt 13 poniżej lub w formie bezgotówkowej zgodnie z pkt 12 poniżej..

12.    Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim przyjmuje wpłaty za zajęcia w formie przelewu na konto: 

     ING Bank Śląski nr 42 1050 1386 1000 0022 3719 7658 przy czym w tytule przelewu należy podać : imię i nazwisko uczestnika zajęć, rodzaj zajęć oraz okres którego dotyczy wpłata. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania wpłaty na w/w rachunku bankowym.

13.    Kasa Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, Miasteczko Śląskie), w której przyjmowane są wpłaty gotówkowe, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. 

14.    MOK w Miasteczku Śląskim nie ponosi odpowiedzialności i nie zwraca opłat za nieobecność uczestnika na zajęciach z  przyczyn niezależnych od MOK, przy czym za przyczyny niezależne od MOK rozumie się również odmowę dopuszczenia uczestnika do uczestnictwa w zajęciach w przypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie

15.    W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5 powyżej z zastrzeżeniem pkt 6 powyżej uiszczona opłata za zajęcia  zostanie zwrócona w części lub w całości na rzecz osoby jej dokonującej w przypadku gdy uiszczona za dany okres rozliczeniowy opłata przekracza wysokość opłaty należnej za dany okres rozliczeniowy przy uwzględnieniu obniżenia opłaty wskazanego w pkt 5 powyżej. Zwrotowi podlega nominalna kwota różnicy pomiędzy kwotą wpłaconą jako opłata, a rzeczywiście należną kwotą opłaty. W przypadku jeśli obowiązek zwrotu opłaty lub jej części powstał na skutek wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 5 ppkt 1) i ppkt 2) powyżej kwota, która pozostaje do zwrotu może zostać zaliczona na poczet należności z kolejnego okresu rozliczeniowego O zaliczeniu wniesionej opłaty na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego decyduje osoba, która dokonała takiej zapłaty, przy czym jej oświadczenie może zostać złożone w dowolnej formie. 

16.    W przypadku powstania jakiegokolwiek opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek opłat przysługujących MOK, a wynikających z niniejszego Regulaminu (w części lub całości), MOK kieruje do osoby zobowiązanej zgodnie z niniejszym Regulaminem do pokrycia tych należności wezwanie do ich uiszczenia w dodatkowym terminie wynoszącym co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem skreślenia danego uczestnika zajęć, którego dotyczą zaległe opłaty, z listy uczestników zajęć. W przypadku bezskutecznego upływu w/w terminu MOK jest uprawniony do skreślenia danego Uczestnika zajęć z listy uczestników zajęć . 

17.    Uczestnik  zajęć, wpisany na listę uczestników zajęć , ma zagwarantowane prawo uczestnictwa w zajęciach, na które jest zapisany, zapewnioną opiekę osoby prowadzącej dane zajęcia w trakcie ich prowadzenia  oraz możliwość korzystania z pomieszczeń  budynku, w którym odbywają się zajęcia i tych  materiałów, które zapewniane są przez MOK.

18.    MOK nie sprawuje opieki nad uczestnikami zajęć poza czasem zajęć, nawet jeśli przebywają oni na terenie MOK. W razie potrzeby zapewnienia opieki nad uczestnikiem zajęć nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnej, zapewniają ją jego przedstawiciele ustawowi.

IV. ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

1.    W przypadku odwołania (nieprzeprowadzenia w jakiejkolwiek formie) zajęć z przyczyn zależnych od MOK, w szczególności z uwagi na nieobecność instruktora,  istnieje możliwość organizacji danych zajęć w innym terminie (inaczej: odpracowywanie zajęć). Decyzję o tym podejmuje dyrektor na wniosek instruktora.  Odpracowywane będą pojedyncze odwołane zajęcia w danym miesiącu kalendarzowym, natomiast w przypadku odwołania (nieprzeprowadzenia w jakiejkolwiek formie) w danym miesiącu kalendarzowym dwóch lub więcej zajęć opłata za dane zajęcia będzie proporcjonalnie zmniejszona zgodnie z rozdziałem III pkt 5 niniejszego Regulaminu, a zajęcia nie będą odpracowywane. 

2.    W przypadkach kiedy dzień zajęć przypada na dzień ustawowo wolny od pracy zajęcia się nie odbywają i  podlegają odpracowaniu, a w przypadku niemożliwości ich odpracowania w danym roku szkolnym stosuje się odpowiednio postanowienie rozdziału III pkt 5 ppkt 2) i pkt 15 Regulaminu.   .

3.    Dyrektor po uzyskaniu opinii instruktora, biorąc również pod uwagę specyfikę zajęć i osoby w nich uczestniczące, podejmuje decyzję o odbywaniu się zajęć w trakcie trwania ferii zimowych w województwie śląskim lub o ich zawieszeniu w tym okresie. W przypadku jeśli zajęcia nie będą przeprowadzane w okresie ferii zimowych w województwie śląskim zajęcia uznaje się za odwołane, a opłata ulega odpowiedniemu  zmniejszeniu zgodnie z  postanowieniem rozdziału III pkt 5 ppkt 2) i pkt 14 Regulaminu. 

V. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1.    Warunkiem dopuszczenia danej osoby do uczestnictwa w zajęciach jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i norm społecznych przez uczestnika zajęć w stosunku do innych uczestników zajęć i osoby prowadzącej zajęcia, a także przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wszelkich przepisów porządkowych, obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach MOK-u, w szczególności zakazane są wszelkie zachowania wulgarne i agresywne, jak również niszczenie, uszkadzanie mienia MOK. 

2.    Akceptując regulamin i dokonując zgłoszenia uczestnika zajęć za pośrednictwem karty uczestnictwa w zajęciach Uczestnik zajęć lub, w przypadku uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletniego – jego przedstawiciel ustawowy, oświadczają,  że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych po stronie danego uczestnika zajęć do uczestniczenia w danych zajęciach. W sytuacji, kiedy uczestnik ze względów zdrowotnych nie może uczestniczyć w części lub całości danych zajęć, w tym wykonywać określonych ćwiczeń lub mieć kontaktu z materiałami (substancjami) stosowanymi podczas zajęć, ale jego ogólny stan zdrowia nie stanowi przeszkody w uczestniczeniu w zajęciach, uczestnik zajęć lub przedstawiciel ustawowy osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania o tym fakcie instruktora. W przypadku jeśli w ocenie osoby prowadzącej dane zajęcia stan zdrowia uczestnika danych zajęć uniemożliwia uczestniczenie przez niego w danych zajęciach, w szczególności uczestnictwo w danych zajęciach zagraża zdrowiu lub życiu uczestnika zajęć, osoba prowadząca dane zajęcia nie dopuszcza uczestnika zajęć do udziału w danych zajęciach informując o tym dyrektora. 

3.    Zakres udostępnianych przez MOK materiałów dla celów realizacji zajęć ustala dyrektor w odniesieniu do konkretnych zajęć. Zasady korzystania z materiałów (np. plastycznych, rekreacyjnych) udostępnianych przez MOK określają prowadzący zajęcia instruktorzy. Warunkiem uczestnictwa w niektórych zajęciach jest zapewnienie przez uczestnika zajęć własnych materiałów. Informacje dotyczące zapewnianych przez MOK materiałów, a także materiałów zapewnianych przez uczestnika we własnym zakresie udostępniane są podczas naboru na poszczególne zajęcia. 

 4. MOK  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć na korytarzu, szatni i w salach, w których prowadzone są zajęcia. MOK nie zapewnia ochrony rzeczom przyniesionym przez uczestników zajęć lub pozostawionych na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia. Powyższe dotyczy w szczególności instrumentów wskazanych w pkt 5 poniżej.

5. MOK nie zapewnia instrumentów na zajęcia muzyczne oraz zeszytów nutowych – każdy uczestnik zajęć samodzielnie i na własny koszt wyposaża się w instrument i zeszyt nutowy indywidualnie. 

6. Uczestnicy zajęć (przedstawiciele ustawowi uczestników zajęć) są zobowiązani do zapewnienia na własny koszt odpowiedniego stroju na dane zajęcia. MOK nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenia odzieży i obuwia, innych elementów stroju związane z normalnym uczestnictwem w zajęciach.

7.     Uczestnicy zajęć są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania następujących zakazów na całym terenie należącym do MOK, w tym w środku budynku oraz poza nim:
a)  palenia tytoniu oraz elektronicznych papierosów 
b) spożywaniu napojów alkoholowych 
c) zażywania narkotyków (rozumianych także jako środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii [tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 z późn. zm.)
d) wnoszenia, składowania, używania substancji niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, łatwopalnych, w tym lampionów wypuszczanych w powietrze, sztucznych ogni itd.
e) wnoszenia, składowania, używania broni oraz amunicji, przy czym za broń rozumie się każdy rodzaj broni pneumatycznej bez względu na wielkość energii kinetycznej pocisku.

8.     Zakazane jest uczestnictwo w zajęciach przez uczestnika zajęć znajdującego  w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, albo pod wpływem narkotyków (zgodnie z definicją wskazaną w pkt 7 lit. c) powyżej). Osoba taka nie zostanie dopuszczona do udziału w zajęciach bez prawa zwrotu opłaty lub zwolnienia z obowiązku poniesienia opłaty za zajęcia w jakiejkolwiek części.

9. W przypadku naruszenia przez Uczestnika zajęć jakichkolwiek postanowień rozdziału V niniejszego Regulaminu MOK kieruje do uczestnika zajęć wezwanie do powstrzymania się od dalszego naruszania w/w postanowień i/lub usunięcia skutków dokonanych naruszeń pod rygorem skreślenia danego uczestnika zajęć z listy uczestników zajęć, a w przypadku niezastosowania się do powyższego wezwania (ponownego naruszenia jakichkolwiek postanowień rozdziału V niniejszego Regulaminu lub nieusunięcia skutków dokonanych naruszeń w terminie wskazanym przez MOK) , MOK jest uprawniony do skreślenia danego Uczestnika zajęć z listy uczestników zajęć. W przypadku uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnej, w tym niepełnoletniego, wezwanie kieruje się do przedstawiciela ustawowego takiej osoby uprzedzając o możliwości skreślenia danej osoby z listy uczestników zajęć.

10.  Przedstawiciel ustawowy uczestnika zajęć nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez takiego uczestnika zajęć w związku z uczestnictwem w zajęciach, w tym za zniszczenie lub uszkodzenie mienia MOK i jest zobowiązany do ich naprawienia. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Zajęć Dydaktycznych jest ogólnie dostępny i znajduje się w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Filii MOK-u w Żyglinie.

2. Niniejszy Regulamin, w tym Cennik Zajęć może ulec zmianie, w tym trakcie trwania danego roku szkolnego, na mocy zarządzenia dyrektora. MOK jest uprawniony do podwyższenia wysokości opłat objętych Cennikiem Zajęć w przypadku gdy wysokość opłat przy uwzględnieniu kwoty dotacji organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  lub innych dotacji uzyskiwanych zgodnie z w/w ustawą nie będzie pozwalała na pokrycie kosztów ich przeprowadzenia lub w przypadku wzrostu kosztów przeprowadzania zajęć na skutek następujących przyczyn niezależnych od MOK:
a)    podwyższenia w okresie roku szkolnego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
b)    zmiany w okresie roku szkolnego zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
c)    podwyższenia w okresie roku szkolnego opłat za dostawę mediów do MOK,
d)    inflacji tj. zmiany w okresie roku szkolnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za okres kwartalny o wartość co najmniej 20%. 

3.     O zmianie niniejszego Regulaminu w tym Cennika Zajęć, w trakcie trwania roku szkolnego, MOK informuje Uczestnika zajęć posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych lub jego przedstawiciela ustawowego (w odniesieniu do uczestników zajęć nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) co najmniej na miesiąc przed dniem wejścia w życie takich zmian. W takim przypadku w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w informacji odpowiednio Uczestnik zajęć lub jego przedstawiciel ustawowy jest uprawniony do złożenia do MOK pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach ze skutkiem na dzień złożenia takiego oświadczenia do MOK. W przypadku braku takiego oświadczenia w w/w terminie Regulamin w nowym brzmieniu, w tym nowy Cennik Zajęć, wiąże uczestnika zajęć (przedstawiciela ustawowego uczestnika zajęć) począwszy od dnia jego wejścia w życie.

4.   Informacja, o której mowa w pkt 3 będzie przekazywana pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Uczestnika zajęć lub przedstawiciela ustawowego Uczestnika zajęć, jeśli uczestnik zajęć lub przedstawiciel ustawowy uczestnika zajęć wyraził uprzednio pisemną zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczna.