Facebook

Regulamin Letniego Kina z MOK-iem

31 lipca 2020, dodane przez: Dyrektor MOK Regulamin Letniego Kina z MOK-iem
grafika do wpisu: Regulamin Letniego Kina z MOK-iem

Regulamin Letniego kina z MOK-iem organizowanego w gminie Miasteczko Śląskie

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie, 32 288 88 70

Regulamin:

 1. Projekcje zaplanowane są w następujących terminach i miejscach:
 1. sierpnia (niedziela) godz. 20.00 – teren za świetlicą w Bibieli (ul. Starowiejska 8)

05 sierpnia (środa) godz. 20.00  – łąka obok Orlika w Żyglinie (ul. Południowa)

09 sierpnia (niedziela) godz. 20.00  – Park Rubina (ul. Rubinowa)

12 sierpnia (środa) godz. 20.00 – teren obok MOK-u w Miasteczku Śl. (ul. Srebrna 24)

19 sierpnia (środa) godz. 20.00  - łąka obok Orlika w Żyglinie (ul. Południowa)

23 sierpnia (niedziela) godz. 20.00 – teren obok OSP w Brynicy (ul. Łokietka 5)

 1. sierpnia (środa) godz. 20.00  - teren obok MOK-u w Miasteczku Śl. (ul. Srebrna 24)

 

 1. Uczestnicy projekcji zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnikiem projekcji jest każda osoba która w trakcie jego trwania przebywa na wyznaczonym przez organizatora terenie. Teren wydarzenia zostanie wydzielony biało-czerwoną taśmą wokół.
 3. Uczestnikami projekcji mogą być osoby od 13 roku życia. Osoby poniżej 13 roku życia muszą znajdować się pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność rodzica, opiekuna lub innej upoważnionej osoby dorosłej.
 4. Wejście i wyjście na projekcję odbywa się wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Osoby znajdujące się poza wyznaczonym terenem nie są uczestnikami wydarzenia i obowiązuje ich całkowity zakaz wchodzenia na teren projekcji pod/nad taśmami poza wyznaczonymi wejściami.
 5. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.07.2020 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii podczas wydarzeń związanych z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki na otwartej przestrzeni podczas projekcji obowiązują następujące zasady:
 1. obowiązek zachowania 1,5 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami
 2. wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie dystansu;
 3. konieczność zakrywania ust i nosa przez uczestników wydarzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób*
 4. oddzielenie i oznaczenie terenu dla widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publiczności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami)

*Obowiązek zachowania dystansu między uczestnikami nie dotyczy: osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. roku życia; osoby, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie; osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących

 1. Widzowie powinni zabrać ze sobą własne koce, krzesełka lub leżaki i rozłożyć je wyłącznie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu.
 2. W przypadku złego samopoczucia, gorączki, kaszlu, kataru lub innych objawów chorobowych należy pozostać w domu i nie przychodzić na projekcje.
 3. Przed wejściem na teren projekcji obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk.
 4. Obsługa techniczna i pracownicy organizatora znajdujący się na terenie wydarzenia są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, a także noszenia rękawiczek lub regularnej dezynfekcji rąk podczas obsługi uczestników projekcji.
 5. Uczestnictwo w projekcjach jest bezpłatne.
 6. Organizator poinformował Komendę Powiatową Policji oraz Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim o terminach i miejscach projekcji.
 7. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób, który nie będzie zagrażać bezpieczeństwu i komfortowi innych uczestników.
 8. Uczestnicy projekcji zobowiązani są do stosowania się do wskazówek i poleceń służb porządkowych oraz organizatora, w szczególności tych dotyczących reżimu sanitarnego. W innym przypadku służby te mają prawo do usunięcia z terenu wydarzenia uczestników, którzy ich zdaniem mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub zakłócać porządek podczas wydarzenia.
 9. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia na teren projekcji broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających oraz szkła.
 10. Osoby spożywające alkohol na terenie wydarzenia lub posiadające przedmioty wymienione w punkcie 15 niniejszego Regulaminu będą wyprowadzane przez służby porządkowe lub organizatora poza teren wydarzenia, a w razie konieczności będą powiadamiać Policję.
 11. Organizacja projekcji filmowych uzależniona jest od warunków pogodowych. W razie niepogody wydarzenie zostanie odwołane lub przeniesione na inny termin o ile będzie to możliwe.
 12. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na rejestrację własnego wizerunku podczas projekcji przez fotografa organizatora oraz bezpłatne wykorzystanie i publikację tych zdjęć na potrzeby promocji działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim.
 13. Zabrania się uczestnikom wydarzenia nagrywania i rozpowszechniania materiałów audiowizualnych jakąkolwiek techniką podczas projekcji.
 14. Uczestnictwo w projekcjach filmowych oraz przebywanie na terenie wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 15. Regulamin jest dostępny na stronie www.mok.miasteczko-slaskie.pl oraz w miejscach w których odbywa się projekcja w czasie ich trwania.
 16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy Panią/Pana, że:
 • administratorem zbieranych danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl
 • celem przetwarzania podanych danych jest:
 1. prowadzenie dokumentacji fotograficznej z projekcji, promocji MOK-u, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 2. rejestracji uczestników (imię, nazwisko, nr kontaktowy) projekcji na wypadek konieczności przekazania listy uczestników Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Bytomiu
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu;
 • dane z podpunktu a) udostępniane będą na stronie internetowej administratora danych oraz portalach społecznościowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim. Jeśli zajdzie konieczność zidentyfikowania uczestników ze względów epidemiologicznych dane kontaktowe zawarte w podpunkcie b) zostaną udostępnione odpowiedniej terytorialnie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Bytomiu i Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 • podane w podpunkcie a) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej oraz profilu Facebook administratora danych. Dane podane w podpunkcie b) będą przechowywane przez 14 dni.
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i traci ważność z dniem jego wykonania.