Facebook

Akcja "Lato w mieście 2023"

3 lipca 2023, dodane przez: Dyrektor MOK Akcja "Lato w mieście 2023"
grafika do wpisu: Akcja "Lato w mieście 2023"

Regulamin Akcji Lato w Mieście 2023
 
Organizatorzy:

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim [skr. MOK]
42-610 Miasteczko Śląskie, 
ul. Srebrna 24
administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl 
tel. 32 288 – 88 – 70    

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim [skr. MBP]
42-610 Miasteczko Śląskie, 
ul. Metalowa 10
biblioteka@biblioteka.miasteczko-slaskie.pl
tel. 32 288 – 86 – 35     

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
42-610 Miasteczko Śląskie, 
ul. Staromiejska 8
tel. 32 288 - 84 – 11    

Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim

42-610 Miasteczko Śląskie
ul. Rynek 8 

um@miasteczko-slaskie.pl 
tel. 32 393 – 80 - 01

 

Szczegóły organizacyjne:
Terminy:
MIASTECZKO ŚLĄSKIE: 
TURNUS I – 3-7.07.2023
TURNUS II – 10-14.07.2023

ŻYGLIN: 
TURNUS III – 17-21.07.2023
TURNUS IV – 24-28.07.2023
Miejsce:
- 03.07.2022 – 14.07.2022 Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24), Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim (ul. Metalowa 10)
- 17.07.2022 – 28.07.2022 Filia MOK-u w Żyglinie (ul. Śląska 44)

Codzienne miejsce zbiórki uczestników:
MIASTECZKO ŚLĄSKIE: Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24
ŻYGLIN: Filia w Żyglinie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Śląska 44
Czas: 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku
Wiek uczestników: 7 – 12 lat
Opłaty: 100,00 zł za tydzień


Zasady kwalifikacji uczestników:
1. Karty Zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie MOK-u w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej 10, filii MOK-u w Żyglinie przy ul. Śląskiej 44 oraz na stronie internetowej MOK i MBP. 
2. Wypełnione karty należy składać wyłącznie w biurze MOK-u w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.
3. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Zapisy przyjmowane są od 13.06.2023 od godz. 8.00 do 26.06.2023 do godziny 15.00 lub do wyczerpania miejsc.
5. Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna będzie w biurze MOK-u od 29.06.2023 r.
6. Wpłaty przyjmowane są do 01.07.2023 gotówką lub kartą w biurze MOK-u w godzinach 8.00-15.00 lub przelewem na konto nr: ING Bank Śląski 42 1050 1386 1000 0022 3719 7658 (tytuł: Lato w mieście 2023 + nazwisko dziecka)**.
**Brak uiszczenia opłaty w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w zajęciach, a na to miejsce zapisywana jest kolejna osoba z listy rezerwowej.


I. Zasady ogólne:
1. Organizatorzy Akcji Lato w Mieście 2023, dołożą wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom aktywny i ciekawy wypoczynek, w możliwie najlepszych warunkach i pod właściwą opieką.
2. Organizatorzy Akcji Lato w Mieście 2023 zastrzegają sobie prawo do zmian w programie akcji podyktowanych szczególnymi względami, na które nie mają bezpośredniego wpływu.
3. Za szkody materialne oraz wyrządzone innym uczestnikom lub Organizatorom spowodowane przez uczestnika Akcji Lato w Mieście 2023, odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
4. Organizatorzy nie odpowiadają za zagubienie, zniszczenie, bądź kradzież wartościowych przedmiotów uczestników Akcji Lato w Mieście 2023, dlatego też prosimy o pozostawienie cennych rzeczy w domach.
5. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca, w którym odbywa się Akcja Lato w Mieście 2023 i z powrotem do domu.
6. W razie zaistniałych zdarzeń losowych, wypadków, problemów wychowawczych podczas Akcji Lato w Mieście 2023 natychmiast powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika.
7. Rodzice/Opiekunowie prawni zgłaszając dziecko do Akcji Lato w Mieście 2023 akceptują program zajęć oraz wyrażają zgodę na udział dziecka w organizowanych warsztatach, wyjściach w teren, spacerach, wyjazdach, przejściach pomiędzy budynkami na terenie miasta, itp.
8. Rodzice/Opiekunowie prawni zgłaszając dziecko do Akcji Lato w Mieście 2023 zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu.


II. Uczestnicy Akcji Lato w Mieście 2023 mają prawo do:
1. uczestnictwa w zabawach, wyjazdach i innych atrakcjach przewidzianych programem akcji,
2. realizacji zajęć zgodnie z programem akcji,
3. wykwalifikowanej kadry instruktorskiej do przewidzianych zajęć,
4. uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna,
5. otrzymania materiałów potrzebnych do zajęć,


III. Uczestnicy Akcji Lato w Mieście 2023 mają obowiązek:
1. zapoznać się wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi z programem, regulaminem Akcji Lato w Mieście 2023 oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi,
2. przestrzegać niniejszego regulaminu,
3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych,
4. słuchać i wykonywać prośby i polecenia instruktorów oraz innych upoważnionych osób,
5. natychmiast powiadamiać opiekuna o zaistniałych problemach i wypadkach,
6. szanować cudzą i osobistą własność.
7. Stosować się do obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarnych.


IV. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek:
1. doprowadzać i odbierać dzieci w wyznaczone miejsce o wyznaczonym czasie zgodnie z oświadczeniem złożonym w karcie zgłoszeniowej,
2. zapewnić dzieciom prowiant i napoje,
3. ubrać dzieci odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych i planowanych na dany dzień zajęć,
4. powiadomić Organizatorów o każdej nieobecności dziecka.

 

KARTA UCZESTNIKA