Facebook

Święto Miasta Miasteczko Śląskie 2023

24 czerwca 2023, dodane przez: Dyrektor MOK Święto Miasta Miasteczko Śląskie 2023
grafika do wpisu: Święto Miasta Miasteczko Śląskie 2023

 

 

Sponsorem Głównym Święta Miasta Miasteczko Śląskie jest Zakład Górniczo-Hutniczy "Bolesław" S.A.

 

 

 

 

Regulamin Święta Miasta Miasteczko Śląskie
 

 1. Organizatorem Święta Miasta Miasteczko Śląskie (zwanego dalej “wydarzeniem”) jest Gmina Miasteczko Śląskie, Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim.
 2. Wydarzenie odbywa się w dniu 24 czerwca 2023 roku w Parku Rubina w Miasteczku Śląskim (42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Rubinowa), którego zarządcą jest Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim (ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, 32 393-80-00, w godzinach 7.30-15.30).
 3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba, która w trakcie jego trwania Wydarzenia przebywa na terenie Parku Rubina w Miasteczku Śląskim.
 5. Uczestnikami wydarzenia mogą być osoby w wieku od 16 lat. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność rodzica, opiekuna prawnego lub innej upoważnionej przez opiekuna lub rodzica osoby dorosłej.
 6. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. W tym celu zobowiązuje się do:

a) Zapewnienia ochrony

b) Zapewnienia punktu medycznego

c) Poinformowania policji o terminie i miejscu wydarzenia

 1. Przedstawiciele Organizatora zobowiązani są do posiadania identyfikatora.
 2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób, który nie będzie zagrażać bezpieczeństwu i komfortowi innych uczestników.
 3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do instrukcji wywieszonych na terenie wydarzenia, wskazówek i poleceń ochrony, służb porządkowych oraz przedstawicieli  organizatora. W  przypadku naruszenia powyższego obowiązku przez uczestnika lub w przypadku gdy zachowanie uczestnika zagraża bezpieczeństwu innych osób, mienia lub zakłóca porządek publiczny służby te mają prawo do żądania opuszczenia przez danego uczestnika  terenu wydarzenia.
 4. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia na teren wydarzenia broni, lub innych niebezpiecznych przedmiotów (w szczególności noże, siekiery, młotki, łomy, tasaki, szklane butelki, metalowe pręty, kwasy i ciecze żrące, brzytwy, żyletki itp.), , materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,  środków odurzających lub substancji psychotropowych..  Zakaz ten będzie egzekwowany przez służby ochrony oraz przedstawicieli organizatora podczas wejścia na teren wydarzenia oraz na terenie wydarzenia.
 5. Osoby posiadające alkohol niezakupiony na terenie wydarzenia lub posiadające przedmioty wymienione w punkcie 11 niniejszego Regulaminu tracą prawo do przebywania na terenie wydarzenia oraz uczestniczenia w wydarzeniu i będą wypraszane/wyprowadzane przez ochronę, służby porządkowe lub organizatora poza teren wydarzenia, a w razie konieczności służby te będą powiadamiać Policję.
 6. Zabrania się uczestnikom wchodzenia na teren wydzielonej barierkami strefy przy scenie będącej do wyłącznej dyspozycji organizatora, zaproszonych artystów i gości.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wydarzenia bez podania przyczyny gdy zajdzie taka konieczność.
 8. Z chwilą wejścia na teren wydarzenia przyjmuje się, że Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na rejestrację w każdej formie (zdjęcia, film itp.) własnego wizerunku oraz wizerunku osób w imieniu których działa jako rodzic lub opiekun prawny podczas Święta Miasta Miasteczko Śląskie przez fotografa posiadającego identyfikator organizatora oraz bezpłatne i nieograniczone w czasie wykorzystanie i publikację wizerunku oraz obrót nośnikami zawierającymi wizerunek  na potrzeby promocji wydarzenia oraz działalności organizatorów, w tym w serwisach internetowych (m.in. oficjalne strony internetowe organizatorów) i portalach społecznościowych (w szczególności YouTube, Facebook, TicToc, Instagram), za pośrednictwem aplikacji mobilnych, w materiałach reklamowych, promocyjnych, marketingowych lub informacyjnych. Nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 9. Zabrania się uczestnikom wydarzenia wykonywania zdjęć, nagrywania,  publikowania i rozpowszechniania materiałów fotograficznych i  audiowizualnych jakąkolwiek techniką podczas występów wykonawców.
 10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do korzystania wyłącznie z wyznaczonych parkingów. Ze względów bezpieczeństwa i zachowania drożności ruchu zabrania się parkowania wzdłuż ul. Rubinowej przy Parku Rubina.
 11. Wejście na teren wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 12. Regulamin jest dostępny na stronie www.mok.miasteczko-slaskie.pl oraz na terenie Parku Rubina w Miasteczku Śląskim na czas trwania wydarzenia.
 13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy Panią/Pana, że:

- administratorem zbieranych danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

- z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: korzuch@infoic.pl

- celem przetwarzania podanych danych jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzenia „Dni Miasteczka Śląskiego 2019” oraz promocji MOK-u, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed

cofnięciem zgody;

- podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu;

- dane udostępniane będą na stronie internetowej administratora danych oraz portalach społecznościowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim;

- podane dane będą przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej oraz profilu Facebook administratora danych;

- przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2023 r.