Facebook

Regulamin rajdu "Leśną Rajzą na Pasieki"

3 września 2020, dodane przez: Dyrektor MOK Regulamin rajdu "Leśną Rajzą na Pasieki"
grafika do wpisu: Regulamin rajdu "Leśną Rajzą na Pasieki"
 1. CEL RAJDU

Popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Poznanie historii „Pasiek”.

Promocja ścieżki rowerowej „Leśno Rajza” na terenie gminy.

 1. DATA I GODZINA

13 września 2020 r.

Godziny wyjazdów: 14.00 z Parku Rubina

14.15 spod boiska LKS Żyglina (ul. Studzienna 12)

 1. ZAPISY I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

emailowo: promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl

telefonicznie: 604 200 739

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Każdy uczestnik przed startem w rajdzie rowerowym ma obowiązek zapoznać się z regulaminem.

 • Każdy uczestnik powinien wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu.

 • Każdy uczestnik powinien posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności poruszania się na rowerze po drogach.

 • Zaleca się używanie kasków, kamizelek odblaskowych oraz maseczek.

 • Zaleca się zachowywanie dystansu społecznego minimum 1,5 metra od obcych osób, w szczególności podczas zbiórek przed wyjazdami oraz podczas wykładu na terenie Kopalni

 • Osoby poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 • Dzieci i młodzież od 16 lat mogą wziąć udział w rajdzie po wypełnieniu zgody rodzica (załącznik nr 1 do regulaminu)

 • Uczestnicy Rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.

 • Oświadczenie o stanie zdrowia z deklaracją, że uczestnik nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, należy złożyć przed rajdem, bezpośrednio u osoby wyznaczonej przez Organizatora zawarte w karcie zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu.

 •  

 • ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW RAJDU ROWEROWEGO

 • Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą

 • zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy

  rajdu zobowiązani są do:

 • Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom

 • organizatorów przejazdu oraz poleceniom osób kierujących ruchem (OSP Brynica). Grupę prowadzi przedstawiciel organizatora, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.

  Kolumnę zamyka osoba wyznaczona przez organizatora. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie internetowej organizatora www.miasteczko-slaskie.pl oraz mok.miasteczko-slaskie.pl

 • Ze względu na rekreacyjny charakter Rajdu oraz uczestnictwo w nim małych dzieci nie

 • dopuszcza się współzawodnictwa sportowego na trasie rajdu.

 • Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.

 • Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować

 • 9. Podczas postoju nie należy tarasować jezdni. Podczas postoju uczestnicy zobowiązani są

  znajdować się na poboczu, parkingu, łące lub polanie.

  10. Uczestnicy biorą udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

   

 • Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 • niszczenia przyrody,

 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna osób poniżej 16 r.ż.,

 • głośnego zachowywania się,

 • zbaczania z trasy bez zgody organizatora,

 • jazdy na rowerze stwarzającej zagrożenie dla innych uczestników przejazdu oraz uczestników ruchu drogowego.

 • odległość miedzy rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

  5. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi

  grupami kolumny.

  6. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do

  prędkości innych uczestników, przy zachowaniu ostrożności, należy jechać równo i spokojnie w kolumnie.

  7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować

  szybkość i hamowanie.

  8. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości

  bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników rajdu.

 2. Organizatorzy Rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

 3. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie.

 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

 5. Organizatorzy nie zapewniają miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu rajdu w przypadku złych warunków atmosferycznych.

KARTA ZGŁOSZENIA Udziału w rajdzie „Leśną Rajzą na Pasieki” zostanie udostępniona po kontakcie mailowym.