Facebook

Regulamin i metryczka konkursu "Żegnaj Zimo"

2 marca 2021, dodane przez: Dyrektor MOK Regulamin i metryczka konkursu "Żegnaj Zimo"
grafika do wpisu: Regulamin i metryczka konkursu "Żegnaj Zimo"

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie

Przedmiot konkursu:

EKO konkurs plastyczny na najpiękniejszą kukłę Marzanny lub goik wiosenny

Regulamin:

1. Konkurs organizowany jest z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

2. Konkurs ma na celu pobudzenie wyobraźni, poczucia estetyki, wsparcie rozwoju artystycznego uczestników, a przede wszystkim aktywizację uczestników w temacie ochrony środowiska. Ma również na celu ukazanie piękna tradycji topienia Marzanny.

3. Kukła Marzanny musi być w całości wykonana z materiałów ekologicznych, pochodzących z recyklingu lub biodegradowalnych.

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

5. Konkurs kierowany jest do mieszkańców, jak również osób spoza Gminy Miasteczko Śląskie.

6. Nagrody przyznane zostaną w kategoriach:

- Dzieci do 6 lat

- Dzieci w wieku 7-10 lat

- Dzieci w wieku 11-14 lat

- Młodzież od 15 r.ż. i osoby dorosłe

7. Spośród osób które zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach zostanie wybrana jedna Marzanna i jeden goik, które otrzymają dodatkowe wyróżnienie i staną się oficjalnymi symbolami w gminie podczas symbolicznego Topienia Marzanny przez przedstawicieli MOK w dniu 21.03.2021 r.

8. Marzanny i goiki będą oceniane i nagradzane osobno w kategoriach podanych w pkt. 6.

9. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek dostarczyć organizatorowi zgodę rodziców/opiekunów na udział w konkursie – zgoda zawarta jest w metryczce poniżej.

10. Prace członków jury lub ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w przyznawaniu głównych nagród.

11. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę - kukłę Marzanny lub Goik wiosenny.

12. Prace należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim osobiście lub pocztą do 18 marca 2021 roku, do godziny 15.00.

13. Złożone prace koniecznie muszą posiadać dołączoną metryczkę z danymi: imię, nazwisko, wiek, adres do korespondencji oraz numer telefonu, nazwa przedszkola lub szkoły w przypadku uczestników niepełnoletnich. Uczestnicy biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu oraz promocji projektu.

Metryczka znajduje się poniżej.

14.Prace bez dołączonej metryczki lub bez podpisanej na metryczne zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody rodzica/opiekuna na udział nieletniego w konkursie nie będą brane pod uwagę przy ocenianiu.

15. Prace oceni powołane przez Organizatora jury, które przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.

16. W skład jury wchodzą 3 osoby. Oceny wszystkich członków jury są traktowane równo. W przypadku niejasności decydujący głos należy do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.

17. Jury zastrzega sobie prawo do nie wyłaniania laureatów w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń lub w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu zgłoszonych prac.

18. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych poza wymienionymi wyżej kategoriami w przypadku szczególnie wyróżniających się lub ciekawych prac.

19. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej oraz profilu na portalu społecznościowym MOK-u w dniu 20.03.2021 r.

20. Osoby nagrodzone będą mogły odebrać nagrody w Miejskim Ośrodku Kultury w terminie ustalonym indywidualnie z każdym z laureatów.

21. Nauczycieli potrzebujących zaświadczenia, prosimy o dołączenie takiej informacji do prac.

22. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej (mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 604 200 739).

23. Wzięcie udziału w EKOkonkursie „ Żegnaj Zimo” jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

 

Metryczka – należy dołączyć do pracy

Imię

 

Nazwisko

 

Wiek

 

Adres do korespondencji

ul. nr

kod pocztowy: - Miasto:

Numer telefonu

 

Nazwa przedszkola lub szkoły

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

(osoby pełnoletnie):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia EKOKonkursu „Żegnaj Zimo oraz promocji projektu (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wyrażam zgodę na bezpłatne wykorzystanie mojego wizerunku dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia EKOKonkursu „Żegnaj Zimo oraz promocji projektu.

Podpis: …………………………………………………..

Zgoda rodzica/opiekuna na udział nieletniego w konkursie:

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego na udział w EKOKonkursie „Żegnaj Zimooraz bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku do celów przeprowadzenia i promocji konkursu.

Podpis: ……………………………………………………

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję Panią/Pana, że:

1. administratorem Pani/Pana danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim z siedzibą w 42-610 Miasteczko Śląskie, ul. Srebrna 24;

2. naszym inspektorem ochrony danych jest Specjalista ds. administracji i kadr i można skontaktować się z nim przez email administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl;

3. celem przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja konkursu, a podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

4. podanie danych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w konkursie;

5. odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy MOK-u;

6. Pani/Pana dane będą przechowywane wyłącznie na czas przeprowadzenia konkursu;

7. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzenie;

 

Data i podpis:

…………………………………………………………………….