Facebook

Regulamin akcji Lato w mieście 2021

14 czerwca 2021, dodane przez: Dyrektor MOK Regulamin akcji Lato w mieście 2021
grafika do wpisu: Regulamin akcji Lato w mieście 2021

Regulamin Akcji Lato w Mieście 2021

 

Organizatorzy:

 

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim [skr. MOK]

42-610 Miasteczko Śląskie,

ul. Srebrna 24

promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl

tel. 32 288 – 88 – 70

Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim [skr. MBP]

42-610 Miasteczko Śląskie,

ul. Metalowa 10

biblioteka@biblioteka.miasteczko-slaskie.pl

tel. 32 288 – 86 – 35

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

42-610 Miasteczko Śląskie,

ul. Staromiejska 8

tel. 32 288 - 84 – 11

 

Szczegóły organizacyjne:

Termin:

MIASTECZKO ŚLĄSKIE: 05-23.07.2021

ŻYGLIN: 05-16.07.2021

Miejsce:

- 05.07.2021 – 23.07.2021 Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24), Miejska Biblioteka Publiczna w Miasteczku Śląskim (ul. Metalowa 10)

- 05.07.2021 – 16.07.2021 Filia MOK-u w Żyglinie (ul. Śląska 44)

 

Codzienne miejsce zbiórki uczestników:

MIASTECZKO ŚLĄSKIE: Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24

ŻYGLIN: Filia w Żyglinie Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Śląska 44

Czas: 9.00 – 13.00 od poniedziałku do piątku

Wiek uczestników: 6 – 12 lat

Opłaty: 80,00 zł za tydzień*

*W przypadku zapisania na zajęcia przez opiekunów/rodziców rodzeństwa (dwojga lub więcej dzieci), opłata za zajęcia ulega obniżeniu o 50%. Obniżka dotyczy drugiego i kolejnego dziecka, za pierwsze dziecko wysokość opłaty wynosi tyle ile podaje regulamin.

Zasady kwalifikacji uczestników:

1. Karty Zgłoszeniowe można pobrać w siedzibie MOK-u w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Śląskim przy ul. Metalowej 10, filii MOK-u w Żyglinie przy ul. Śląskiej 44 oraz na stronie internetowej MOK i MBP.

2. Wypełnione karty należy składać wyłącznie w biurze MOK-u w Miasteczku Śląskim przy ul. Srebrnej 24.

3. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Zapisy przyjmowane są od 16.06.2021 od godz. 8.00 do 25.06.2021 do godziny 17.00 lub do wyczerpania miejsc.

5. Lista zakwalifikowanych uczestników dostępna będzie w biurze MOK-u od 29.06.2021 r.

6. Wpłaty przyjmowane są do 05.07.2021 gotówką w biurze MOK-u w godzinach 8.00-15.00 lub przelewem na konto nr: ING Bank Śląski 42 1050 1386 1000 0022 3719 7658 (tytuł: Lato w mieście 2021 + nazwisko dziecka)**.

**Brak uiszczenia opłaty w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w zajęciach, a na to miejsce zapisywana jest kolejna osoba z listy rezerwowej.

I. Zasady ogólne:

1. Organizatorzy Akcji Lato w Mieście 2021, dołożą wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom aktywny i ciekawy wypoczynek, w możliwie najlepszych warunkach i pod właściwą opieką.

2. Organizatorzy Akcji Lato w Mieście 2021 zastrzegają sobie prawo do zmian w programie akcji podyktowanych szczególnymi względami, na które nie mają bezpośredniego wpływu.

3. Za szkody materialne oraz wyrządzone innym uczestnikom lub Organizatorom spowodowane przez uczestnika Akcji Lato w Mieście 2021, odpowiedzialność finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.

4. Organizatorzy nie odpowiadają za zagubienie, zniszczenie, bądź kradzież wartościowych przedmiotów uczestników Akcji Lato w Mieście 2021, dlatego też prosimy o pozostawienie cennych rzeczy w domach.

5. Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca, w którym odbywa się Akcja Lato w Mieście 2021 i z powrotem do domu.

6. W razie zaistniałych zdarzeń losowych, wypadków, problemów wychowawczych podczas Akcji Lato w Mieście 2021 natychmiast powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika.

7. Rodzice/Opiekunowie prawni zgłaszając dziecko do Akcji Lato w Mieście 2021 akceptują program zajęć oraz wyrażają zgodę na udział dziecka w organizowanych warsztatach, wyjściach w teren, spacerach, wyjazdach, przejściach pomiędzy budynkami na terenie miasta, itp.

8. Rodzice/Opiekunowie prawni zgłaszając dziecko do Akcji Lato w Mieście 2021 zgadzają się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

II. Uczestnicy Akcji Lato w Mieście 2021 mają prawo do:

1. uczestnictwa w zabawach, wyjazdach i innych atrakcjach przewidzianych programem akcji,

2. realizacji zajęć zgodnie z programem akcji,

3. wykwalifikowanej kadry instruktorskiej do przewidzianych zajęć,

4. uzyskania niezbędnej pomocy od opiekuna,

5. otrzymania materiałów potrzebnych do zajęć,

III. Uczestnicy Akcji Lato w Mieście 2021 mają obowiązek:

1. zapoznać się wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi z programem, regulaminem Akcji Lato w Mieście 2021 oraz bieżącymi informacjami organizacyjnymi,

2. przestrzegać niniejszego regulaminu,

3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeciwpożarowych,

4. słuchać i wykonywać prośby i polecenia instruktorów oraz innych upoważnionych osób,

5. natychmiast powiadamiać opiekuna o zaistniałych problemach i wypadkach,

6. szanować cudzą i osobistą własność.

7. Stosować się do obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarnych.

IV. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek:

1. doprowadzać i odbierać dzieci w wyznaczone miejsce o wyznaczonym czasie zgodnie z oświadczeniem złożonym w karcie zgłoszeniowej,

2. zapewnić dzieciom prowiant i napoje,

3. ubrać dzieci odpowiednio do panujących warunków atmosferycznych i planowanych na dany dzień zajęć,

4. powiadomić Organizatorów o każdej nieobecności dziecka.