Facebook

Regulamin Pikniku św. Jerzego

25 czerwca 2021, dodane przez: Dyrektor MOK Regulamin Pikniku św. Jerzego
grafika do wpisu: Regulamin Pikniku św. Jerzego
Regulamin Pikniku św. Jerzego
 
 1. Organizatorem Pikniku św. Jerzego (zwanego dalej “wydarzeniem”) jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim.
 2. Wydarzenie odbywa się w dniu 3 lipca 2021 roku w Parku Rubina (ul. Rubinowa, Miasteczko Śląskie), którego zarządcą jest Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim (ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie, 32 393-80-29).
 3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnikiem wydarzenia jest każda osoba która w trakcie jego trwania przebywa w wyznaczonych strefach: gastronomicznej, koncertowej i animacji dla dzieci.
 5. Uczestnikami wydarzenia mogą być osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w wydarzeniu wyłącznie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność rodzica, opiekuna lub innej upoważnionej osoby dorosłej.
 6. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne.
 7. Organizator dokłada wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia. W tym celu zobowiązuje się do:
7.1. Zapewnienia ochrony
7.2. Zapewnienia punktu medycznego
7.3. Poinformowania policji o terminie i miejscu wydarzenia
7.4. Poinformowania właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej o terminie, miejscu wydarzenia
 1. Przedstawiciele Organizatora zobowiązani są do posiadania identyfikatora zawierającego informacje zgodne z obowiązującymi przepisami.
 2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są zachowywać się w sposób, który nie będzie zagrażać bezpieczeństwu i komfortowi innych uczestników.
 3. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do stosowania się do regulaminu wydarzenia,  instrukcji wywieszonych na terenie parku, wskazówek i poleceń ochrony, służb porządkowych oraz organizatora. W innym przypadku służby te mają prawo do usunięcia z terenu wydarzenia uczestników, którzy ich zdaniem mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób lub zakłócać porządek podczas wydarzenia.
 4. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia na teren wydarzenia broni, noży lub innych przedmiotów mogących być niebezpiecznymi, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, własnych napojów alkoholowych, środków odurzających oraz szkła.
 5. Osoby spożywające własny alkohol na terenie wydarzenia lub posiadające przedmioty wymienione w punkcie 11 niniejszego Regulaminu będą wypraszane/wyprowadzane przez ochronę, służby porządkowe lub organizatora poza teren wydarzenia, a w razie konieczności służby te będą powiadamiać Policję.
 6. Zabrania się uczestnikom wchodzenia na teren wydzielonej barierkami strefy przy scenie będącej do wyłącznej dyspozycji organizatora i zaproszonych artystów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wydarzenia bez podania przyczyny gdy zajdzie taka konieczność.
 8. Uczestnik wydarzenia wyraża zgodę na rejestrację własnego wizerunku podczas Pikniku św. Jerzego przez fotografa posiadającego identyfikator organizatora oraz bezpłatne wykorzystanie i publikację tych zdjęć na potrzeby promocji wydarzenia oraz działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim.
 9. Zabrania się uczestnikom wydarzenia nagrywania i publikowania materiałów audiowizualnych jakąkolwiek techniką podczas występów wykonawców.
 10. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do korzystania wyłącznie z wyznaczonych parkingów. Ze względów bezpieczeństwa i zachowania drożności ruchu zabrania się parkowania wzdłuż ul. Rubinowej na całej długości Parku Rubina.
 11. Wytyczne dotyczące obowiązków uczestników w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2:
 1. uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w maseczki
 2. uczestnicy mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia przy wejściu na wydarzenie że nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji
 3. w strefie koncertowej obowiązuje zakrywanie ust i nosa przez uczestników za pomocą maseczki, obowiązek zachowania 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami oraz zakaz spożywania posiłków i napoi
 4. na terenie całego wydarzenia obowiązuje obowiązek zachowania 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami
 5. przy wejściu na teren wydarzenia obowiązuje dezynfekcja rąk
 1. Uczestnictwo w Pikniku św. Jerzego oraz przebywanie w strefach wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie www.mok.miasteczko-slaskie.pl oraz w Parku Rubina na czas trwania wydarzenia.
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy Panią/Pana, że:
 • administratorem zbieranych danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
 • z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl
 • celem przetwarzania podanych danych jest
 1. prowadzenie dokumentacji fotograficznej z wydarzenia „Dni Miasteczka Śląskiego 2019” oraz promocji MOK-u, a podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO;
 2. rejestracja uczestników (imię, nazwisko, nr kontaktowy) projekcji na wypadek konieczności przekazania listy uczestników Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Bytomiu
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu;
 • dane z podpunktu a) udostępniane będą na stronie internetowej administratora danych oraz portalach społecznościowych administrowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim oraz Urząd Miejski w Miasteczku Śląskim. Jeśli zajdzie konieczność zidentyfikowania uczestników ze względów epidemiologicznych dane kontaktowe zawarte w podpunkcie b) zostaną udostępnione odpowiedniej terytorialnie Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarnej w Bytomiu i Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu.
 • podane w podpunkcie a) dane będą przechowywane przez okres prowadzenia strony internetowej oraz profilu Facebook administratora danych. Dane podane w podpunkcie b) będą przechowywane przez 14 dni.
 • przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;
 • może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.
 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2021 roku.