Facebook

Regulamin oraz karta zgłoszeniowa konkursu plastycznego „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”

24 września 2021, dodane przez: Dyrektor MOK Regulamin oraz karta zgłoszeniowa konkursu plastycznego „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”
grafika do wpisu: Regulamin oraz karta zgłoszeniowa konkursu plastycznego „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”

Regulamin konkursu plastycznego pt.:
„Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”
I. Organizator konkursu
Organizatorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.


II. Cele konkursu
a) wzrost wiedzy wśród dzieci i młodzieży o lokalnym dziedzictwie kulturowym, historii obszaru na którym zamieszkują, lokalnych tradycjach i zwyczajach;
b) aktywizacja społeczności lokalnej, w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ich rodziców, rodzin oraz nauczycieli;
c) integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne poznawanie lokalnych legend nawiązujących do dawnych tradycji, zwyczajów;
d) rozwijanie zainteresowań literackich i plastycznych dzieci.
III. Uczestnicy


Dzieci będące mieszkańcami obszaru Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” (tj. gmin: Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Toszek, Tworóg, Sośnicowice, Wielowieś, Zbrosławice) w wieku 5-12 lat posiadające zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.


IV. Czas trwania konkursu
Prace należy złożyć do dnia 8 października 2021 r. do godz. 16:00 osobiście do biura LGD lub przesłać pocztą na adres: ul. Szkolna 13, 42-286 Koszęcin (liczy się data wpływu do biura). Ogłoszenie wyników nastąpi 16 listopada 2021 r. na stronie internetowej organizatora: www.lesnakrainalgd.pl.


V. Zasady uczestnictwa
1. Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę plastyczną nawiązującą do treści ulubionej legendy z obszaru „Leśnej Krainy Górnego Śląska” (obejmującej gminy wymienione w punkcie III).
2. Do pracy należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z kopią treści legendy i podaniem jej źródła oraz autora.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska” mająca na celu „Aktywizację społeczności lokalnej poprzez
przeprowadzenie konkursu na ulubioną legendę oraz zorganizowanie Tygodnia Legend z Leśnej Krainy Górnego Śląska”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
3. Prace należy wykonać w formacie A4, dowolną techniką plastyczną, praca płaska.
4. Praca musi być opatrzona na odwrocie metryczką zawierającą:
a) imię i nazwisko autora pracy;
b) gminę, w której mieszka;
c) wiek uczestnika;
d) tytuł legendy.
5. Złożenie niekompletnej dokumentacji będzie skutkować nieprzyjęciem pracy do oceny konkursowej.
6. W przypadku złożenia pracy przez zgłaszającego, udziela on organizatorowi konkursu nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo licencji na jej wykorzystanie, co potwierdza poprzez złożenie podpisu na egzemplarzu zgłoszenia.
7. Prace nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane w celu ich dalszej prezentacji w publikacjach i podczas działań promocyjnych organizatora konkursu.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że przedstawione prace nie naruszają praw autorskich.


VI. Ocena prac konkursowych
1. Prace będą oceniane przez pięcioosobowe jury powołane przez organizatora.
2. Jury będzie oceniać zgodność wykonanej pracy z tematem konkursu, kreatywność, ogólne wrażenia estetyczne.
3. Jury wybierze 32 prace, które zostaną nagrodzone.
4. Złożone prace przechodzą na własność organizatora i będą eksponowane na różnych polach: przedrukowane w książce z legendami, w materiałach promocyjnych, w formie wystawy pokonkursowej, na stronie internetowej organizatora i na Facebooku.


VII. Nagrody
W konkursie przewidziano 32 nagrody w formie bonów podarunkowych o wartości 100 zł dla każdego laureata oraz gadżety dla uczestników.


VIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik konkursu z chwilą nadesłania pracy oświadcza, że:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska” mająca na celu „Aktywizację społeczności lokalnej poprzez
przeprowadzenie konkursu na ulubioną legendę oraz zorganizowanie Tygodnia Legend z Leśnej Krainy Górnego Śląska”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
a) akceptuje niniejszy regulamin;
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku w celach promocyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
c) wyraża zgodę na publikację oraz udostępnianie pracy w wszelkich działaniach promocyjnych organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.
5. Wszelkie kwestie sporne dotyczące konkursu rozstrzygać będzie organizator konkursu.
6. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 575 033 755 lub 34 373 52 95.

 

 

Formularz zgłoszeniowy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

Wiek

Nazwa przedszkola/szkoły, grupa/klasa


Tytuł legendy, źródło, autor*


Krótki opis pracy plastycznej

Adres korespondencyjny

Nr tel. kontaktowy rodzica/ opiekuna prawnego 

Adres e-mail rodzica/ opiekuna prawnego 


*należy dołączyć kopię treści legendy 


……..…..…………………………………………..
Podpis uczestnika

……..…..…………………………………………..
Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie plastycznym pt. „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”


I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ......................................................................... w Konkursie plastycznym pt. „Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”.
II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka i moich podanych w formularzu zgłoszeniowym w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
III. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”.
IV. Oświadczam, że moje dziecko jest właścicielem wszelkich praw autorskich (osobistych i majątkowych) do zgłoszonej pracy i niniejszym przekazuję Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy konkursowej w dowolny sposób bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji i prawa pokrewne. Przyjmuję do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi.


……………………………………
………………………………………………………
              (miejscowość i data)
  Podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - RODO
    A. KLAUZULE INFORMACYJNE:
    I. Przyjmuję do wiadomości, że: 
    1. administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;
    2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa;
    3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. I.2; 
    4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
    5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 1 pkt 1 w zw. z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555).
    II. Przyjmuję do wiadomości, że: 
    1. administratorem moich danych osobowych jest Samorząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach;
    2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46;
    3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. II.2;
    4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
    5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300, 695, 1440) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555).
    III. Przyjmuję do wiadomości, że: 
    1. administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” z siedzibą w Koszęcinie;
    2. z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: 42-286 Koszęcin ul. Szkolna 13;
    3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: daneosobowe@lesnakrainalgd.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. III.2;
    4. zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);
    5. zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. III.4 będą przetwarzane przez administratora danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664, 2023, z 2020 r. poz. 1555).

    IV. Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych)
    1. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;
    2. zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
    3. dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-III.5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania;
    4. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
    5. w przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem; 
    6. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
    7. podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 w dokumentacji złożonej i przetwarzanej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wynika z obowiązku zawartego w przepisach powszechnie obowiązujących, dla potrzeb niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczenia operacji w ramach poddziałania 19.2.

W związku z powyższym:
 
✔ Wyrażam zgodę na przetwarzanie, zgodnie z zawartą wyżej informacją, danych osobowych mojego dziecka i moich podanych w formularzu zgłoszeniowym, w zakresie obsługi związanej z przeprowadzeniem niniejszego konkursu (w tym: rekrutacji, weryfikacji, ogłoszenia wyników, przygotowania materiałów, itp.), a także na robienie i publikację  zdjęć, wykorzystywanie przekazanych w związku z realizacją konkursu materiałów oraz ich  rozpowszechnianie w celach informacyjno – promocyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 ✔Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia  udział w konkursie.
✔ Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila na adres biuro@lesnakrainalgd.pl z informacją o jej odwołaniu, w treści maila należy wskazać swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Leśna Kraina Górnego Śląska - wycofanie zgody na przetwarzanie danych.” lub listownie na adres Stowarzyszenia.

Data i podpis składającego oświadczenie (rodzica/opiekuna prawnego)