Facebook

Regulamin zabawy "Magiczne Święta z MOK-iem"

23 listopada 2021, dodane przez: Dyrektor MOK Regulamin zabawy "Magiczne Święta z MOK-iem"
grafika do wpisu: Regulamin zabawy "Magiczne Święta z MOK-iem"

Organizator: 
Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie
Przedmiot konkursu:
Świąteczna zabawa adwentowa, z czterema zadaniami plastycznymi do wykonania


Regulamin:
1. Zabawa organizowana jest z okazji Świąt Bożego Narodzenia
2. Zabawa ma na celu pobudzenie wyobraźni, poczucia estetyki oraz wsparcie rozwoju artystycznego uczestników oraz ukazanie piękna tradycji Świąt Bożego Narodzenia 
3. Uczestnictwo w zabawie jest bezpłatne. 
4. Zabawa kierowana jest do mieszkańców, jak również osób spoza Gminy Miasteczko Śląskie.
5. Drobne upominki/nagrody rzeczowe przyznane zostaną każdemu uczestnikowi, który wykona pracę w danym tygodniu
6. Prace członków jury lub ich najbliższej rodziny nie będą brały udziału w przyznawaniu nagród.
7. Złożone prace koniecznie muszą być podpisane: imię, nazwisko, numer telefonu. 
8. MOK przyzna uczestnikom którzy złożą prace w podanym terminie drobne nagrody rzeczowe.
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, że:
    • administratorem danych jest Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim, ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie, tel. 32-288-88-70, e-mail: art@mok.miasteczko-slaskie.pl;
    • dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia zabawy świątecznej w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w celu promocji placówki, zabawy oraz osiągnięć uczestników na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • podanie danych jest niezbędne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w zabawie; zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna, w przypadku jej braku niezbędne jest zgłoszenie tego faktu podczas składania pracy;
    • odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
    • dane będą przechowywane przez okres 2 tygodni. 
    • dane opublikowane za Państwa zgodą będziemy przechowywać do momentu wycofania przez Państwa zgody; zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wówczas prosimy o kontakt z administratorem;
    • ponadto przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
    • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl
10. MOK zastrzega sobie prawo do nienagradzania uczestników w przypadku niesatysfakcjonującego poziomu zgłoszonych prac.
11. MOK zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych dla osób, które będą wyraźnie najaktywniejsze podczas trwania konkursu 
12. Prace przyjmowane są od poniedziałku, w którym opublikowano jaką pracę należy wykonać (począwszy od 29 listopada) do piątku tego samego tygodnia do godziny 15.00 w biurze MOKu. Wyjątek stanowi ostatni tydzień adwentu, gdzie prace przyjmowane będą do czwartku 23 grudnia. 
13. Ogłoszenie wyników odbywać się będzie  w poście na facebooku, w każdy poniedziałek pod kolejnym nowym zadaniem do wykonania. Wyjątek stanowi ostatni tydzień adwentu, gdzie wyniki zostaną ogłoszone w piątek 24 grudnia.
14. Osoby nagrodzone będą mogły odebrać nagrody w Miejskim Ośrodku Kultury  w indywidualnie ustalonym terminie
15. Nauczycieli potrzebujących zaświadczenia, prosimy o dołączenie takiej informacji do prac.
16. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej (mok.miasteczko-slaskie.pl) oraz w biurze Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (ul. Srebrna 24, 32 288 88 70, 604 200 739).
17. Wzięcie udziału w „Magia świąt z MOK-iem” jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.


Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim
ul. Srebrna 24, 42-610 Miasteczko Śląskie
604 200 739, 32 288 88 70, promocja@mok.miasteczko-slaskie.pl